ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 459 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คำนิยามและพจนานุกรมกฎหมาย พุทธศักราช 2545

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 ค357 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 ค357] (1).

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2549?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.01 พ371] (1).

3. 10 หลักกฎหมายแรงงาน ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ส727 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.01 ส727] (1).

4. สารบาญคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2516 / โสภณ รัตนากร, บรรณาธิการ

โดย โสภณ รัตนากร.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แสงทองการพิมพ์, 2517สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

5. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง.

โดย สัก กอแสงเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 343.093 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2531สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.093 พ371] (2).

6. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0725 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.0725 พ371] (2).

7. พจนานุกรมการอนุญาโตตุลาการ (พร้อมดรรชนี) = Dictionary of arbitration (with index) / พิชัยศักดิ์ หรยางกูร.

โดย พิชัยศักดิ์ หรยางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 347.0930 พ643พ 2538 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.0930 พ643พ 2538] (2).

8. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ 2530 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 343.09946 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.09946 พ371] (2).

9. รวมกฎระเบียบและข้อบังคับคอนโดมิเนียม / สมาคมการค้าอาคารชุด

โดย สมาคมการค้าอาคารชุด.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0433 ส293ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : สมาคม, 2540?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0433 ส293ร] (1).

10. กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1991/2534 / ฉบับภาษาไทยโดย เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์

โดย เรืองเดช ปันเขื่อนขัตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 340.09594 ร854ก (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการโครงการอินโดจีนศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.09594 ร854ก] (2).

11. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521

เลขเรียกหนังสือ: 346.0482 พ371 2525 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2525สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0482 พ371 2525] (1).

12. บันทึกทองท้ายคำชี้ขาดความเห็นแย้ง / โดย รชฏ (จิตติ) เจริญฉ่ำ

โดย รชฏ เจริญฉ่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 ร122บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : สำนักงานอัยการสูงสุด], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.07 ร122บ] (1).

13. บันทึกทองท้ายคำพิพากษาฎีกา / โดย รชฏ (จิตติ) เจริญฉ่ำ

โดย รชฏ เจริญฉ่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ร122บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : สำนักงานอัยการสูงสุด], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.05 ร122บ] (1).

14. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2466 ; พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 / รวบรวมโดย กองนิติการ กรมทะเบียนการค้า

โดย กรมทะเบียนการค้า. กองนิติการ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.07 พ371] (3).

15. หนังสือที่ระลึก ราชกิจจานุเบกษา

เลขเรียกหนังสือ: 348.593 ห144 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 348.593 ห144] (1).

16. ราชกิจจานุเบกษา : ฉบับจดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2532

โดย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

เลขเรียกหนังสือ: 348.593 ร412 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 348.593 ร412] (1).

17. ราชกิจจานุเบกษา : ฉบับจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสโน วาสน์ นิลประภา ป.ธ. 4) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

โดย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

เลขเรียกหนังสือ: 348.593 ร412 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 348.593 ร412] (1).

18. ประกาศของคณะปฏิวัติ. ฉบับที่ 281 (กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) ; ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การขอตั้งสำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ / รวบรวมโดย กองนิติการ กรมทะเบียนการค้า

โดย กรมทะเบียนการค้า. กองนิติการ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.083 ป192 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.083 ป192] (2).

19. รวมกฎหมายการควบคุมอาคาร. เล่ม 3 / รวบรวมโดย ไชยยุทธ ณ นคร, คุณพัทธ อาจองค์

โดย คุณพัทธ อาจองค์ | ไชยยุทธ ณ นคร | สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ.

เลขเรียกหนังสือ: 343.078721 ช885ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ , 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.078721 ช885ร] (1).

20. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ล้ำ พ.ศ. 2550.

เลขเรียกหนังสือ: 342.09 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.09 พ371] (2).