ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 118 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สัญญาธุรกิจเพื่อภาษีอากร / วิทยา เนติวิวัฒน์

โดย วิทยา เนติวิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 ว582ส 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 ว582ส 2540] (2).

2. Constitutional and administrative law : learning text / Peter Cumper with Terry Walters

โดย Cumper, Peter | Walters, Terry.

เลขเรียกหนังสือ: 342.41 C971C 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Blackstone Press, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.41 C971C 2001] (2).

3. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / คณิต ณ นคร

โดย คณิต ณ นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ค129ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงใหม่และแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ค129ก 2549] (2).

4. กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 349.593 ร419ก (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 349.593 ร419ก] (4).

5. รวมกฎหมายไทย ชุด 10 : 1350 พระราชบัญญัติ / บรรณาธิการ, ฐาน ธนชัยวิวัฒน์

โดย ฐาน ธนชัยวิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 349.593 ร155 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 349.593 ร155] (2).

6. รวมกฎหมายไทยครบชุด 9 : 1,300 พระราชบัญญัติ

เลขเรียกหนังสือ: 349.593 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 349.593 ร156] (4).

7. รวมกฎหมายไทยครบชุด 9/1 : มี 3,110 เรื่องจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ประเภท ก และ ง ตลอดปี พ.ศ 2548

เลขเรียกหนังสือ: 349.593 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 349.593 ร156] (4).

8. รวมกฎหมายไทยครบชุด 9/2 : มี 2,901 เรื่อง จากราชกิจจานุเบกษาเล่ม 123 ประเภท ก และ ง เกือบทั้งปี พ.ศ. 2549 (ถึง ธ.ค.)

เลขเรียกหนังสือ: 349.593 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 349.593 ร156] (4).

9. รวมกฎหมายไทย ชุด 10/1 : ข้อมูลราชกิจจานุเบกษา 3 ประเภท ก, ข และ ค / บรรณาธิการ, ฐาน ธนชัยวิวัฒน์

โดย ฐาน ธนชัยวิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 349.593 ร155 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 349.593 ร155] (2).

10. รวมกฎหมายไทย ชุด 10/2 : ข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ประเภท ง / บรรณาธิการ, ฐาน ธนชัยวิวัฒน์

โดย ฐาน ธนชัยวิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 349.593 ร155 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 349.593 ร155] (2).

11. Torts and personal injury law / Cathy J. Okrent

โดย Okrent, Cathy J.

เลขเรียกหนังสือ: 346.7303 O41T 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Clifton Park, N.Y. : Delmar/Cengage Learning, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.7303 O41T 2010] (2).

12. Legal research, analysis, and writing / William H. Putman

โดย Putman, William H.

เลขเรียกหนังสือ: 340.072073 P988L 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Clifton Park, N.Y. : Delmar Cengage Learning, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.072073 P988L 2010] (2).

13. รวมคำวินิจฉัยข้อพิพาทของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี ... / คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

โดย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0994 ค121ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2552-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.0994 ค121ร] (2).

14. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม / โดย พงษ์ธร ธัญญาสิริ

โดย พงษ์ธร ธัญญาสิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2552สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

15. กฎหมายอาญาภาคความผิด / คณิต ณ นคร

โดย คณิต ณ นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ค129ก 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10 แก้ไขปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ค129ก 2553] (4).

16. Foundations of legal research and writing / Carol M. Bast, Margie Hawkins

โดย Bast, Carol M | Hawkins, Margie.

เลขเรียกหนังสือ: 340.072 B324F 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Clifton Park, N.Y. : Delmar/Cengage Learning, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.072 B324F 2010] (2).

17. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจการกระทำผิดด้วยการรายงานตนเอง = Self-reported crime survey / ผู้วิจัย, พรรณิภา บูรพาชีพ และคณะ

โดย พรรณิภา บูรพาชีพ.

เลขเรียกหนังสือ: 364.36 พ271ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการยุติธรรม, 2553ชื่อเรื่องอื่น: โครงการสำรวจการกระทำผิดด้วยการรายงานตนเอง.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364.36 พ271ร] (2).

18. รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณระดับชาติ / นันทวัฒน์ บรมานันท์

โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.068 น424ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.068 น424ร] (4).

19. พระราชบัญญัติรถยนต์ ใหม่ พ.ศ. 2553-2558 ฉบับใช้งานที่สมบูรณ์

เลขเรียกหนังสือ: 343.0944 พ371 2553 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล 2553สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.0944 พ371 2553] (4).

20. กระบวนการและการบริหารงานยุติธรรมไทย / โดย พงษ์ธร ธัญญสิริ.

โดย พงษ์ธร ธัญญสิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 347 พ156ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347 พ156ก] (2).