ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 17 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รัฐธรรมนูญประเทศตะวันตกและไทย : กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์และกฎหมาย / ผู้เขียน, วิชัย ตันศิริ

โดย วิชัย ตันศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.029 ว541ร 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.029 ว541ร 2540] (2).

2. อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่าง--ประเทศไทยกับ--ประเทศสหรัฐอเมริกา = Convention for the avoidance of double taxation between--Thailand and--The United States of America / กรมสรรพากร

โดย กรมสรรพากร.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0526 ก169อ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.0526 ก169อ] (2).

3. ความผิดในการทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และไทย / โดย ปัญจมา นรัตถรักษา

โดย ปัญจมา นรัตถรักษา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 345.0253 ป523ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 345.0253 ป523ค] (1).

4. อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด : ศึกษาเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น / โดย อายุธ สมานเดชา

โดย อายุธ สมานเดชา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 345.593 อ641อ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 345.593 อ641อ] (1).

5. การกำหนดความผิดอาญาฐานเกี่ยวกับการฟอกเงิน / โดย ปิยะพันธุ์ สารากรบริรักษ์

โดย ปิยะพันธุ์ สารากรบริรักษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 345.0277 ป622ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 345.0277 ป622ก] (1).

6. สัญญาขจัดภาษีซ้อน ไทย-อเมริกัน = Thai-U.S. tax treaty / โดย สุวรรณ วลัยเสถียร.

โดย สุวรรณ วลัยเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0526 ส869ส 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.0526 ส869ส 2546] (2).

7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา = Introduction to American law / มานิตย์ จุมปา.

โดย มานิตย์ จุมปา.

เลขเรียกหนังสือ: 340.0973 ม453ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.0973 ม453ค] (2).

8. คำแนะนำการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศ / มานิตย์ จุมปา, บรรณาธิการ

โดย มานิตย์ จุมปา.

เลขเรียกหนังสือ: 340.0711 ค359 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.0711 ค359] (2).

9. รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา : คำอธิบายเรียงมาตราพร้อมคำพิพากษาศาลฏีกา / มานิตย์ จุมปา, พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย.

โดย มานิตย์ จุมปา | พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 342.73 ม453ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.73 ม453ร] (2).

10. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ = Comparative criminal justice system / น้ำแท้ มีบุญสล้าง

โดย น้ำแท้ มีบุญสล้าง.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 น522ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 น522ก] (3).

11. คำแนะนำการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศ / มานิตย์ จุมปา, บรรณาธิการ

โดย มานิตย์ จุมปา.

เลขเรียกหนังสือ: 340.0711 ค359 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.0711 ค359 2554] (2).

12. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในชั้นพน้กงานอัยการ : ศึกษาเปรียบเทียบนานาประเทศ / โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 347 ม246ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: การนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในชั้นพน้กงานอัยการ : ศึกษาเปรียบเทียบนานาประเทศ..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347 ม246ร] (1).

13. กฎหมายโทรคมนาคม : การกำกับดูแลกิจการและจัดสรรคลื่นความถี่พร้อมด้วยพัฒนาการสำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ / จินตนา พนมชัยชยวัฒน์.

โดย จินตนา พนมชัยชยวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0994 จ482ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.0994 จ482ก] (2).

14. รัฐธรรมนูญสหรัฐ--ทัศนะจากเมืองไทย = U.S. constitution : Thai perspective / บรรณาธิการ, วริยา ศ. ชินวรรโณ, ชัยชนะ อิงคะวัต

โดย ชัยชนะ อิงคะวัต | วริยา ศ. ชินวรรโณ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.73 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533ชื่อเรื่องอื่น: U.S. constitution : Thai perspective.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.73 ร355] (6).

15. หลักสุจริตและเหตุเหนือความคาดหมายในการชำระหนี้ ในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส แองโกลอเมริกัน และไทย = Good faith & supervening events / กิตติศักดิ์ ปรกติ

โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.077 ก675ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.077 ก675ห] (6).

16. ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง = Advanced comparative criminal justice administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชานิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ม246ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555ชื่อเรื่องอื่น: การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบขั้นสูง.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ม246ป] (4).

17. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงแนวคำวินิฉัย และผลผูกพันของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาและศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน / โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 342 ว188ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550ชื่อเรื่องอื่น: การเปลี่ยนแปลงแนวคำวินิจัย และผลผูกพันของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาและศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342 ว188ร] (2).