ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 678 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รวมกฎหมายส่งเสริมวิชาชีพทนายความ / จัดทำโดย สภาทนายความ

โดย สภาทนายความ.

เลขเรียกหนังสือ: 349.593 ร155 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาทนายความ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 349.593 ร155] (1).

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 / สภาทนายความ

โดย สภาทนายความ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาทนายความ, [2550?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

4. 10 หลักกฎหมายแรงงาน ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ส727 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.01 ส727] (1).

5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

7. รัฐธรรมนูญและการปกครอง : รวมบทความของพงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย / รวบรวมโดย ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล และ ดวงพร มาจำเนียร.

โดย พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย | พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว | ดวงพร มาจำเนียร.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 พ134ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 พ134ร] (1).

8. คำบรรยายกฎหมายปกครอง / ประยูร กาญจนดุล.

โดย ประยูร กาญจนดุล.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ป365ค 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ป365ค 2535] (4).

9. รพี'... / เจ้าของ, ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ, ตีระรัฐ พิริยุตะมา

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์. ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการนิสิต | ตีระรัฐ พิริยุตะมา.

เลขเรียกหนังสือ: 349.593 จ683ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2532-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 349.593 จ683ร] (3).

10. คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายสัญชาติ พร้อมด้วยพระราชบัญญัติสัญชาติ พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย / หยุด แสงอุทัย.

โดย หยุด แสงอุทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 340.9 ห257ค 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.9 ห257ค 2527] (1).

11. 3 พ.ร.บ. พิสดาร / โดย Jurisprudence Group.

โดย จูริสพรูเด็นซ์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 347 จ685ส 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงใหม่ 2540.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จูริสฯ กรุ๊ป, 2540ชื่อเรื่องอื่น: 3 พระราชบัญญัติพิสดาร | สาม พ.ร.บ. พิสดาร.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347 จ685ส 2540] (2).

12. อิทธิพลของฝรั่งเศส : ในการปฏิรูปกฎหมายไทย / ชาญชัย แสวงศักดิ์

โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 340.309 ช486อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.309 ช486อ] (1).

13. หนังสือที่ระลึก ราชกิจจานุเบกษา

เลขเรียกหนังสือ: 348.593 ห144 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 348.593 ห144] (1).

14. ราชกิจจานุเบกษา : ฉบับจดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2532

โดย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

เลขเรียกหนังสือ: 348.593 ร412 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 348.593 ร412] (1).

15. รวมกฎหมาย ปี ... / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [ และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 349.593 ร155 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 349.593 ร155] (4).

16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

โดย สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (3).

17. รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพร้อมบทวิจารณ์ / อมร รักษาสัตย์

โดย อมร รักษาสัตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 อ275ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 อ275ร] (3).

18. คู่มืออ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : โครงสร้างและหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / รวบรวมโดย คณิน บุญสุวรรณ.

โดย คณิน บุญสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ค132ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ค132ค] (1).

19. ถกรัฐธรรมนูญ 2540 / ผู้เขียน, นันทวัฒน์ บรมานันท์

โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 น424ถ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 น424ถ] (1).

20. รัฐธรรมนูญของเรา = Our Constitution / เขียน, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และ มานิตย์ จุมปา

โดย ชาติ ชัยเดชสุริยะ | มานิตย์ จุมปา.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ช516ร 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2, 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันกฎหมายอาญา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ช516ร 2541] (3).