ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 50 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คำอธิบายกฎหมายที่ดิน : ฉบับพิมพ์ปี พ.ศ. 2536 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน / โดย ภาสกร ชุณหอุไร

โดย ภาสกร ชุณหอุไร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ภ493ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.043 ภ493ค] (1).

2. กฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจกับอนาคตของประเทศ / สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ

โดย สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 343.074 ส181ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.074 ส181ก] (1).

3. ประมวลกฎหมายที่ดิน : กฎกระทรวง ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับมาตรฐาน พร้อมคำอธิบาย / [รวบรวมโดย] สิทธิปรีดี นาคประดา

โดย สิทธิปรีดี นาคประดา.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ป352 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงใหม่หมดทั้งเล่มข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.043 ป352] (1).

4. คู่มืออาสาสมัครส่งเสริมสิทธิเกษตรกร / สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, เรียบเรียง.

โดย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน.

เลขเรียกหนังสือ: 323.42 ส293ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.42 ส293ค] (2).

5. กฎหมายที่ดินและกฎหมายพาณิชย์ที่น่ารู้สำหรับประชาชน / โครงการศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์. โครงการศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ม246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.043 ม246ก] (2).

6. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0437 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0437 พ371] (2).

7. ประมวลกฎหมายที่ดิน / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ป352 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.043 ป352] (1).

8. รวมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ แพ่ง อาญา และ 13 พระราชบัญญัติ / โดย อำนวย จีนถนอม

โดย อำนวย จีนถนอม.

เลขเรียกหนังสือ: 346 อ681ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 อ681ร] (1).

9. ประมวลกฎหมายที่ดิน / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ป352 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.043 ป352] (3).

10. คดีที่ดินและคดีฟ้องขับไล่ / ผู้แต่ง, สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์

โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ | ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ส284ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.043 ส284ค] (3).

11. คำอธิบายประมวลกฎหมายที่ดิน / สมจิตร ทองประดับ

โดย สมจิตร ทองประดับ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ส236ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.043 ส236ค] (5).

12. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินของผู้เยาว์ / โดย ดวงตา อัศนีวุฒิกร.

โดย ดวงตา อัศนีวุฒิกร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ด181ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.043 ด181ก] (1).

13. ปัญหาการบังคับใช้ ป.พ.พ. มาตรา 1299 กับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ / โดย สนธิชัย จันทร์พานิช.

โดย สนธิชัย จันทร์พานิช | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ส192ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 254 2หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.043 ส192ป] (1).

14. ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน / โดย วัลลภ นาคบัว.

โดย วัลลภ นาคบัว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ว447ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.043 ว447ป] (1).

15. ปัญหาการครอบครองที่ดินมือเปล่า / โดย ตรีเพชร์ จิตรมหึมา.

โดย ตรีเพชร์ จิตรมหึมา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ต186ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.043 ต186ป] (1).

16. การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกษตรกรได้รับกรรมสิทธิ์จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / โดย เทียมทัน อุณหะสุวรรณ์.

โดย เทียมทัน อุณหะสุวรรณ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ท752ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.043 ท752ก] (1).

17. คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน : เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 / ไพโรจน์ อาจรักษา

โดย ไพโรจน์ อาจรักษา.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0437 พ993ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0437 พ993ค] (3).

18. คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน : เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 / ไพโรจน์ อาจรักษา

โดย ไพโรจน์ อาจรักษา.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0437 พ993ค 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0437 พ993ค 2547] (2).

19. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0437 พ371 2546 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0437 พ371 2546] (2).

20. คำอธิบายประมวลกฎหมายที่ดิน / สมจิตร ทองประดับ.

โดย สมจิตร ทองประดับ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ส236ค 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.043 ส236ค 2547] (2).