ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 321 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ประมวลกฎหมายอาญา / สุพจน์ นาถะพินธุ.

โดย สุพจน์ นาถะพินธุ.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ส826ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 345 ส826ป] (1).

2. คู่มือต่อสู้คดีอาญา : คำพิพากษาศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายอาญา พุทธศักราช 2536-2542 / โดย สมบูรณ์ ชัยรัตน์

โดย สมบูรณ์ ชัยรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 345.0772 ส257ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2542?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.0772 ส257ค] (1).

3. กฎหมายอาญาภาคความผิด / คณิต ณ นคร

โดย คณิต ณ นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ค129ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ค129ก 2543] (1).

4. คำถาม-คำตอบ กฎหมายอาญา / โดย พิพัฒน์ จักรางกูร.

โดย พิพัฒน์ จักรางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 345.076 พ697ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.076 พ697ค] (1).

5. ปัญหาพิเศษในกฎหมายอาญา : วิชาสัมมนากฎหมายอาญา = Seminar in criminal law / ดิเรก ควรสมาคม

โดย ดิเรก ควรสมาคม.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ด554ป 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ด554ป 2546] (1).

6. ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ท189ป 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ท189ป 2546] (1).

7. กฎหมายอาญา. ภาค 1 / หยุด แสงอุทัย, ผู้แต่ง

โดย หยุด แสงอุทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ห257ก 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 20ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ห257ก 2551] (1).

8. ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ท189ป 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 25 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ท189ป 2553] (1).

9. ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ท189ป 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 27 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ท189ป 2554] (1).

10. กระพี้อาญา / ผู้เขียน, รุจิรา ภัทรกรัณฑ์

โดย รุจิรา ภัทรกรัณฑ์.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ร661ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มีดี, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ร661ก] (1).

11. คำอธิบายกฎหมายอาญา. ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ท189ค 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8 ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ท189ค 2550] (1).

12. คำอธิบายกฎหมายอาญา. ภาคความผิดและลหุโทษ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 345.023 ท189ค 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.023 ท189ค 2551] (1).

13. วิธีไล่สายกฎหมายอาญา. เล่ม 4 / วินัย เลิศประเสริฐ.

โดย วินัย เลิศประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ว621ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ว621ว] (2).

14. ย่อหลักประมวลกฎหมายอาญาภาคพิสดาร : มาตรา 1-398 เฉพาะมาตราที่สำคัญ ... / โดย วิชัย ศรีปฏิมากูล

โดย วิชัย ศรีปฏิมากูล.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ว542ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ว542ย] (2).

15. คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 / โดย สมชัย ทรัพยวณิช

โดย สมชัย ทรัพยวณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ส238ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ส238ค] (2).

16. คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา. เล่ม 4, ตอนที่ 1 / โดย สมศักดิ์ สิงหพันธุ์.

โดย สมศักดิ์ สิงหพันธุ์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ส284ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ส284ค] (1).

17. คำอธิบายเรียงมาตรา ประมวลกฎหมายอาญา. ตอน 2, มาตรา 107-205 / โดย สุปัน พูลพัฒน์.

โดย สุปัน พูลพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ส824ค 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ส824ค 2531] (5).

18. ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ ... / บริการส่งเสริมงานตุลาการ.

โดย บริการส่งเสริมงานตุลาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05076 บ215ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริการส่งเสริมงานตุลาการ, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05076 บ215ข] (1).

19. วิธีไล่สายกฎหมายอาญา (มาตรา 288-398). เล่ม 3, ภาคชีวิตร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์ ลหุโทษ / วินัย เลิศประเสริฐ.

โดย วินัย เลิศประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 345.02 ว621ว 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.02 ว621ว 2537] (3).

20. กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 346 ท189ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ท189ก 2538] (2).