ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 128 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

โดย วิจิตรา วิเชียรชม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว528ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว528ก] (1).

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 / สมพร พรหมหิตาธร

โดย สมพร พรหมหิตาธร.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ส265พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ส265พ] (1).

3. สัญญาจ้างแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ

โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ก813ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ก813ส] (1).

4. รวมกฎหมายแรงงาน / รวบรวมโดย วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

โดย วิจิตรา วิเชียรชม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ร155 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ร155 2544] (1).

5. กฎหมายแรงงาน / รวบรวม, พิชัย นิลทองคำ.

โดย พิชัย นิลทองคำ | พิชัย นิลทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 344 พ642ก (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อฑตยา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344 พ642ก] (1).

6. กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร / เกษมสันต์ วิลาวรรณ

โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ก813ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ก813ก 2546] (1).

7. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2549?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.01 พ371] (1).

8. 10 หลักกฎหมายแรงงาน ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ส727 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.01 ส727] (1).

9. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ; ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 / วัฒนา ลับบัวงาม.

โดย วัฒนา ลับบัวงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว398พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วงเดือน, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว398พ] (2).

10. รวมกฎหมายแรงงาน / รวบรวมโดย วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

โดย วิจิตรา วิเชียรชม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ร155 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ร155 2540] (2).

11. รวมคำพิพากษาฎีกากฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน (เฉพาะที่น่าสนใจ) / รวบรวมโดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง

โดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

เลขเรียกหนังสือ: 347.077 ส832ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.077 ส832ร] (1).

12. ย่อหลักกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

โดย วิจิตรา วิเชียรชม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว528ย 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว528ย 2541] (2).

13. กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล / เกษมสันต์ วิลาวรรณ

โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ก813ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ก813ก 2541] (5).

14. กฎหมายแรงงาน 2 : กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

โดย วิจิตรา วิเชียรชม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว528ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว528ก] (3).

15. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 / ผู้เรียบเรียง, ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 พ371 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2539-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 พ371] (1).

16. กฎหมายแรงงาน / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ม246ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ม246ก 2540] (4).

17. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.01 พ371] (1).

18. กฎหมายแรงงาน 2 : กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

โดย วิจิตรา วิเชียรชม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว528ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว528ก 2542] (3).

19. ย่อหลักกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

โดย วิจิตรา วิเชียรชม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว528ย 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 14 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว528ย 2542] (3).

20. กฎหมายแรงงานที่น่ารู้สำหรับผู้บริหาร นักแรงงาน และประชาชนผู้ใช้แรงงาน / กิติพงศ์ หังสพฤกษ์.

โดย กิติพงศ์ หังสพฤกษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ก677ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ธรรมสาร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ก677ก] (3).