ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 319 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. บันทึกทองท้ายชี้ขาดความเห็นแย้งของสำนักงานอัยการสูงสุด / จิตติ เจริญฉ่ำ.

โดย จิตติ เจริญฉ่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 จ419บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.07 จ419บ] (1).

2. คำบรรยายสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย เริงธรรม ลัดพลี.

โดย เริงธรรม ลัดพลี.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ร785ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ร785ค] (1).

3. หลักกฎหมายละเมิด / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ภ373ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ภ373ห 2540] (1).

4. บันทึกทองท้ายคำพิพากษาฎีกา / โดย รชฏ (จิตติ) เจริญฉ่ำ

โดย รชฏ เจริญฉ่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ร122บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : สำนักงานอัยการสูงสุด], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.05 ร122บ] (1).

5. ฎีกาติดดาว : อาญา / สุรพันธ์ อรัญนารถ.

โดย สุรพันธ์ อรัญนารถ.

เลขเรียกหนังสือ: 345.077 ส852ฎ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.077 ส852ฎ] (1).

6. รวมคำพิพากษาฎีกากฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน (เฉพาะที่น่าสนใจ) / รวบรวมโดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง

โดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

เลขเรียกหนังสือ: 347.077 ส832ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.077 ส832ร] (1).

7. คำพิพากษาฎีกา คดีแรงงาน และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 / รวบรวมโดย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

โดย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 347.077 ส229ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภา, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.077 ส229ค] (1).

8. คู่มือต่อสู้คดีอาญา : คำพิพากษาศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายอาญา พุทธศักราช 2536-2542 / โดย สมบูรณ์ ชัยรัตน์

โดย สมบูรณ์ ชัยรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 345.0772 ส257ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2542?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.0772 ส257ค] (1).

9. คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด / กองนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส.

โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติด.

เลขเรียกหนังสือ: 345.077 ส691ค 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองนิติการ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.077 ส691ค 2543] (1).

10. เจาะหลัก-ฎีกาเฉพาะกิจ 2548 / ผู้รวบรวมโดย The Justice Group

โดย เดอะ จูสติกส์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 345.077 ด919จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย พีรภาส, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.077 ด919จ] (1).

11. เจาะหลัก-ฎีกา วิ.อาญาทันสมัย 2548 / ผู้รวบรวมโดย The Justice Group

โดย เดอะ จูสติกส์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ด919จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย พีรภาส, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ด919จ] (1).

12. เจาะหลัก-ฎีกาอาญาทันสมัย ฉบับบูรณาการ / โดย The Justice Group

โดย เดอะ จูสติกส์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 345.0772 ด919จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พีรภาส, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.0772 ด919จ] (1).

13. อาญาพิสดาร / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

โดย จูริสพรูเด็นซ์ กรุ๊ป | วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 345.0772 จ685อ 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุง ปี 2547.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Jurisprudence Group, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.0772 จ685อ 2547] (1).

14. เจาะหลัก-ฎีกา อาญาทันสมัย / ผู้รวบรวม, The Justice Group.

โดย เดอะ จูสติกส์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 345.0772 ด919จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.0772 ด919จ] (1).

15. การฟ้องและต่อสู้คดีเช็ค (อาญา) / Jurisprudence Group.

เลขเรียกหนังสือ: 346.096 ก495 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Jurisprudence Group, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.096 ก495 2543] (1).

16. เจาะหลัก-ฎีกา อาญาทันสมัย. เล่ม 1 / ผู้รวบรวม, The Justice Group.

โดย เดอะ จูสติกส์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 345.0772 ด919จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย พีรภาส, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.0772 ด919จ] (1).

17. แนวคิด หลักกฎหมาย และคำพิพากษากฎหมายกับธุรกิจ / ศักดา ธนิตกุล.

โดย ศักดา ธนิตกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 ศ321น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 ศ321น] (1).

18. พยานพิสดาร / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเด็นซ์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 347.077 ว559พ 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2553ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Jurisprudence Group, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.077 ว559พ 2553] (1).

19. ฎีกา วิ. อาญา อัจฉริยะ : ติวตรง 3 สนามสอบ / ผู้รวบรวม, The Justic Group

โดย เดอะ จูสติกส์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 345.0772 ด919ฎ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย พีรภาส, [2553?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.0772 ด919ฎ] (1).

20. ฎีกา อาญา อัจฉริยะ : ติวตรง 3 สนามสอบ / ผู้รวบรวม, อนันต์ เนติพุทธาวรกุล

โดย อนันต์ เนติพุทธาวรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 345.0772 อ166ฎ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย พีรภาส, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.0772 อ166ฎ] (1).