ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 244 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 / สภาทนายความ

โดย สภาทนายความ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาทนายความ, [2550?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

5. รัฐธรรมนูญและการปกครอง : รวมบทความของพงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย / รวบรวมโดย ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล และ ดวงพร มาจำเนียร.

โดย พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย | พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว | ดวงพร มาจำเนียร.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 พ134ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 พ134ร] (1).

6. กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1991/2534 / ฉบับภาษาไทยโดย เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์

โดย เรืองเดช ปันเขื่อนขัตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 340.09594 ร854ก (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการโครงการอินโดจีนศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.09594 ร854ก] (2).

7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

โดย สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (3).

8. รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพร้อมบทวิจารณ์ / อมร รักษาสัตย์

โดย อมร รักษาสัตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 อ275ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 อ275ร] (3).

9. คู่มืออ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : โครงสร้างและหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / รวบรวมโดย คณิน บุญสุวรรณ.

โดย คณิน บุญสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ค132ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ค132ค] (1).

10. ถกรัฐธรรมนูญ 2540 / ผู้เขียน, นันทวัฒน์ บรมานันท์

โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 น424ถ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 น424ถ] (1).

11. รัฐธรรมนูญของเรา = Our Constitution / เขียน, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และ มานิตย์ จุมปา

โดย ชาติ ชัยเดชสุริยะ | มานิตย์ จุมปา.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ช516ร 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2, 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันกฎหมายอาญา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ช516ร 2541] (3).

12. รวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน / บรรณาธิการ, บุญเลิศ คชายุทธเดช (ช้างใหญ่), ประยงค์ คงเมือง

โดย บุญเลิศ คชายุทธเดช | ประยงค์ คงเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร159 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร159] (1).

13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 / ผู้เรียบเรียง, ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

14. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน / รวบรวมและเรียบเรียงโดย พิพัฒน์ วิเชียรสุวรรณ

โดย พิพัฒน์ วิเชียรสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เดอะบุคส์, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 ร355] (1).

15. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / มานิตย์ จุมปา.

โดย มานิตย์ จุมปา.

เลขเรียกหนังสือ: 342.02 ม453ค 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติกรรม, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.02 ม453ค 2541] (1).

16. ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้พิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญ / โดย สุวิทย์ ธีรพงษ์

โดย สุวิทย์ ธีรพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ส881ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส881ศ] (4).

17. รัฐธรรมนูญประเทศตะวันตกและไทย : กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์และกฎหมาย / ผู้เขียน, วิชัย ตันศิริ

โดย วิชัย ตันศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.029 ว541ร 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.029 ว541ร 2540] (2).

18. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 พ371] (2).

19. สาระสำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 / นันทวัฒน์ บรมานันท์

โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 น424ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 น424ส] (2).

20. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2541 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ส691ร 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส691ร 2541] (1).