ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 82 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 : แก้ไขล่าสุด ปี2541 ฉบับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ / โดย Jurisprudence Group

โดย จูริสพรูเด็นซ์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 จ685พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Jurisprudence Group, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.078 จ685พ] (1).

2. หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดทำการ ศาลล้มละลายกลาง, วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2542

เลขเรียกหนังสือ: 346.0780269 ห144 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0780269 ห144] (1).

3. คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / ทวี กสิยพงศ์.

โดย ทวี กสิยพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 ท184ค 2517 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 346.078 ท184ค 2517] (1).

4. คู่มือการศึกษากฎหมายล้มละลาย / โดย เอื้อน ขุนแก้ว

โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 อ932ค 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9 (แก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.078 อ932ค 2554] (1).

5. คู่มือกฎหมายลักษณะล้มละลาย / โดย สุธีร์ ศุภนิตย์.

โดย สุธีร์ ศุภนิตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 ส786ค 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.078 ส786ค 2534] (1).

6. ล้มละลายพิสดาร / โดย Jurisprudence Group.

โดย จูริสพรูเด็นซ์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 347.077 จ685ล 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จูริสฯ กรุ๊ป, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.077 จ685ล 2536] (5).

7. ย่อหลักกฎหมายล้มละลาย / พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น.

โดย พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 พ161ย 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.078 พ161ย 2537] (1).

8. ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ ... / บริการส่งเสริมงานตุลาการ.

โดย บริการส่งเสริมงานตุลาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05076 บ215ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริการส่งเสริมงานตุลาการ, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05076 บ215ข] (1).

9. ล้มละลายพิสดาร / โดย Jurisprudence Group.

โดย จูริสพรูเด็นซ์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 347.077 จ685ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จูริสฯกรุ๊ป, [2531?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.077 จ685ล] (2).

10. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 (ฉบับไทย-อังกฤษ)

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.078 พ371] (5).

11. รวมข้อสอบ 10 สมัย ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต พร้อมธงคำตอบ สมัยที่ 39-48 ประจำปี 2529-2538 : วิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลาย พระธรรมนูญศาลฯ วิธีพิจารณาความอาญา พยาน ว่าความ / โดย Jurisprudence Group

โดย จูริสพรูเด็นซ์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 340.076 จ685ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Jurisprudence Group, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.076 จ685ร] (1).

12. หลักเกณฑ์ วิธีการร้องขอฟื้นฟูกิจการ = Bankruptcy chapter : 3/1 / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ

โดย พิชัย นิลทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 พ642ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อฑตยา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.078 พ642ห] (2).

13. กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 = Procedural law 2 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 347 ม246ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347 ม246ก 2541] (3).

14. กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 = Procedural law 2 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 347 ม246ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347 ม246ก 2539] (1).

15. กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 = Procedural law 2 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 347 ม246ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347 ม246ก 2540] (2).

16. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย พรสวัสดิ์ เพชรแดง

โดย พรสวัสดิ์ เพชรแดง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.078 พ371] (3).

17. กฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจกับอนาคตของประเทศ / สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ

โดย สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 343.074 ส181ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.074 ส181ก] (1).

18. คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 / ไพโรจน์ วายุภาพ

โดย ไพโรจน์ วายุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 พ993ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.078 พ993ค] (2).

19. เตรียมสอบเนติ์ฯ ภาคสอง & ผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2543 / โดย Jurisprudence Group

โดย จูริสพรูเด็นซ์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 347.077 จ685ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Jurisprudence Group, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.077 จ685ต] (2).

20. ล้มละลายพิสดาร / โดย Jurisprudence Group.

โดย จูริสพรูเด็นซ์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 347.077 จ685ล 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงใหม่ 2542.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จูริสฯ กรุ๊ป, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.077 จ685ล 2542] (2).