ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 216 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คำบรรยายสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย เริงธรรม ลัดพลี.

โดย เริงธรรม ลัดพลี.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ร785ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ร785ค] (1).

2. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / คณิต ณ นคร

โดย คณิต ณ นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ค129ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนติธรรม, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ค129ก 2538] (1).

3. รวมคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1, มาตรา 1 ถึง มาตรา 119 ทวิ / ธงชัย จันทร์วิรัช

โดย ธงชัย จันทร์วิรัช.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ธ117ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ธ117ร] (1).

4. วิเคราะห์ข้อสอบเก่า / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

โดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

เลขเรียกหนังสือ: 340.076 ส832ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.076 ส832ว] (1).

5. สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ / จิรนิติ หะวานนท์

โดย จิรนิติ หะวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 จ493ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 จ493ส] (2).

6. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2543 / คมกริช วัฒนเสถียร

โดย คมกริช วัฒนเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ค144ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตไทย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ค144ป] (2).

7. การขอเข้าร่วมเป็นโจทก์และการรวมพิจารณาคดีอาญา / โดย ฉันทนา เรืองวิเศษทรัพย์.

โดย ฉันทนา เรืองวิเศษทรัพย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ฉ254ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 345.05 ฉ254ก] (1).

8. คู่มือสอบและการปฏิบัติงาน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / ผู้แต่ง, จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช

โดย จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 จ223ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 จ223ค] (2).

9. อธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / พิพัฒน์ จักรางกูร

โดย พิพัฒน์ จักรางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 พ697อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 พ697อ] (2).

10. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / คณิต ณ นคร

โดย คณิต ณ นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ค129ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ค129ก 2546] (2).

11. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ส854ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ส854ป] (1).

12. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับหลักห้ามย้อนหลัง / โดย วิชัย เติมรัตนศิริกุล

โดย วิชัย เติมรัตนศิริกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ว541ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2536หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 345.05 ว541ก] (1).

13. เจาะหลัก-ฎีกา วิ.อาญาทันสมัย 2548 / ผู้รวบรวมโดย The Justice Group

โดย เดอะ จูสติกส์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ด919จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย พีรภาส, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ด919จ] (1).

14. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / ณรงค์ ใจหาญ.

โดย ณรงค์ ใจหาญ.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ณ211ห 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8 (แก้ไขเพิ่มเติม).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ณ211ห 2547] (2).

15. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group

โดย เดอะ จูสติกส์ กรุ๊ป. คณะวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ด919ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 ด919ป] (1).

16. ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group

โดย เดอะ จูสติกส์ กรุ๊ป. คณะวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ด919ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ด919ป] (1).

17. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / คณิต ณ นคร

โดย คณิต ณ นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ค129ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงใหม่และแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ค129ก 2549] (2).

18. โทษประหารชีวิต

โดย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน.

เลขเรียกหนังสือ: 364.66 ท879 (ส.พ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.), 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364.66 ท879] (1).

19. พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2551

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ปรับปรุงใหม่ 2551ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 345.05 พ371] (2).

20. ฎีกา วิ. อาญา อัจฉริยะ : ติวตรง 3 สนามสอบ / ผู้รวบรวม, The Justic Group

โดย เดอะ จูสติกส์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 345.0772 ด919ฎ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย พีรภาส, [2553?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.0772 ด919ฎ] (1).