ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4930 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. ประมวลรัษฎากร : พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประเทศ / รวบรวมโดย ไพจิตร โรจนวานิช.

โดย ไพจิตร โรจนวานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 343.04 ป353 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์สามเจริญพานิช, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ป353] (1).

42. ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2531 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 14)พ.ศ.2529) ... / รวบรวมโดย บริษัทธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร

โดย บริษัทธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร.

เลขเรียกหนังสือ: 343.04 ป353 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ป353 2531] (1).

43. ประมวลรัษฎากร (ฉบับ 2532) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนด (ฉบับที่ 15)พ.ศ.2532 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร 2528 ... / รวบรวมโดย นรินทร์ ท่าหลวง.

โดย นรินทร์ ท่าหลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 343.04 ป353 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ป353] (1).

44. ประมวลรัษฎากร / รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์ และสืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

โดย เสถียร วิชัยลักษณ์ | สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.04 ป353 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นีติเวชช์, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ป353] (1).

45. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ; ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 / วัฒนา ลับบัวงาม.

โดย วัฒนา ลับบัวงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว398พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วงเดือน, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว398พ] (2).

46. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / รวบรวมโดย บริษัทธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร.

โดย บริษัทธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร.

เลขเรียกหนังสือ: 344.018735 ก351 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริษัท, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.018735 ก351 2532] (1).

47. กฎหมายสาธารณสุข = Public health laws / สุวงศ์ ศาสตรวาหา, สุรชาติ ณ หนองคาย.

โดย สุวงศ์ ศาสตรวาหา | สุรชาติ ณ หนองคาย.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04 ส868ก เลขเรียกหนังสือ: WA32.JT3 ส868ก 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA32.JT3 ส868ก 2533] (2).

48. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ระยะเวลาและอายุความ / โดย ศักดิ์ สนองชาติ.

โดย ศักดิ์ สนองชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.013 ศ322ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.013 ศ322ค] (1).

49. คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก / สมาคมสวัสดิการเด็กในประเทศไทย.

โดย สมาคมสวัสดิการเด็กในประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0135 ส293ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0135 ส293ค] (1).

50. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ละเมิด / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ภ373ย 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ภ373ย 2532] (1).

51. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด / โดย สุษม ศุภนิตย์.

โดย สุษม ศุภนิตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ส883ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ส883ค] (1).

52. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มรดก / ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

โดย ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.05 ป458ย 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.05 ป458ย 2532] (1).

53. วางทรัพย์ / สุขุมาลย์ มงคลชาติ มานะกุล, อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์.

โดย สุขุมาลย์ มงคลชาติ มานะกุล | อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.077 ส745ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.077 ส745ว] (1).

54. คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย อุทธรณ์และฎีกา / พิพัฒน์ จักรางกูร.

โดย พิพัฒน์ จักรางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 พ697ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 พ697ค] (1).

55. ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ ... / บริการส่งเสริมงานตุลาการ.

โดย บริการส่งเสริมงานตุลาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05076 บ215ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริการส่งเสริมงานตุลาการ, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05076 บ215ข] (1).

56. คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / ประมูล สุวรรณศร.

โดย ประมูล สุวรรณศร.

เลขเรียกหนังสือ: 347.06 ป358ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.06 ป358ค] (1).

57. ล้มละลายพิสดาร / โดย Jurisprudence Group.

โดย จูริสพรูเด็นซ์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 347.077 จ685ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จูริสฯกรุ๊ป, [2531?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.077 จ685ล] (2).

58. พยานหลักฐานในคดีแพ่ง / สมพร พรหมหิตาธร.

โดย สมพร พรหมหิตาธร.

เลขเรียกหนังสือ: 347.06 ส265พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.06 ส265พ] (3).

59. ทรัพย์สินทางปัญญา. เล่ม 1 / อาวีพรรณ จงประกิจพงศ์.

โดย อาวีพรรณ จงประกิจพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.048 อ667ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.048 อ667ท] (1).

60. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา / โดย สุทิน สัมปัตตะวนิช.

โดย สุทิน สัมปัตตะวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 346.048 ส779ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.048 ส779ก] (2).