ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 375 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. ทีมเวิร์ค : สุดยอดการบริหารงานและบริหารคน = Teamwork : makes the dream work / John C. Maxwell, เขียน ; วรกิจ, แปลและเรียบเรียง

โดย แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี | วรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3128 ม854ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Good Morning, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3128 ม854ท] (2).

122. คิดใหม่ทำใหม่ สไตล์ผู้นำยุคโลกาภิวัตน์ = The righe to lead / จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์, เขียน ; คีตวิภู, แปลและเรียบเรียง

โดย แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี | คีตวิภู.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ม854ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Good Morning, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ม854ค] (2).

123. ทรัพย์ศาสตร์ / เขียนโดย พระยาสุริยานุวัตร

โดย สุริยานุวัตร, พระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ส866ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โฆษิต, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส866ท] (1).

124. การศึกษาการดำเนินงานธุรกิจเทียนหอม = The study of the business operation of scented candles / อรพรรณ มูลชีพ

โดย อรพรรณ มูลชีพ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7621323 อ332ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.7621323 อ332ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.7621323 อ332ก] (1).

125. การวิจัยดำเนินการ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ / สมเกียรติ เกตุเอี่ยม

โดย สมเกียรติ เกตุเอี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: 650.072 ส232ก 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ภารกิจเอกสารและตำรา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.072 ส232ก 2547] (2).

126. สถิติธุรกิจ / สุมิตรา ศรีชูชาติ

โดย สุมิตรา ศรีชูชาติ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส843ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส843ส] (1).

127. การพูดเพื่อธุรกิจและกิจธุระ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท

โดย อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.

เลขเรียกหนังสือ: 651.73 อ372ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.73 อ372ก 2549] (3).

128. แบบอย่างการลงทุน : ธุรกิจแฟรนไซส์ = Franchise / ผู้เขียน, กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

โดย กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8708 ก725บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8708 ก725บ] (2).

129. Total factor productivity growth in East Asia : a critical survey / Jesus Felipe

โดย Felipe, Jesus | Asian Development Bank | Economics and Development Resource Center.

เลขเรียกหนังสือ: 338.06095 F315T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Manila, Philippines : Asian Development Bank, c1997สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

130. Best practice in business advisory, counselling and information services / Economic Commission for Europe

โดย United Nations. Economic Commission for Europe.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7094 U58B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : United Nations, 2002สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

131. Doing business in today's Hong Kong

โดย American Chember of Commerce.

เลขเรียกหนังสือ: 658.0095125 D657 1991 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : American Chamber of Commerce, c1991สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

132. Sea change : Pacific Asia as the new world industrial center / James C. Abegglen.

โดย Abegglen, James C.

เลขเรียกหนังสือ: 338.095 A138S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Free Press, c1994สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

133. Doing business with Taiwan R.O.C.

เลขเรียกหนังสือ: 338.70951249 D657 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Taiwan : Cetra China External Trade Development Council, 1992สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

134. แผนกลยุทธ์การเจรจาภายใต้ความตกลงเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจ ไทย-บาห์เรน (เฉพาะภาคบริการ) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 382.959305365 ม246ผ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : คณะ, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 382.959305365 ม246ผ] (1).

135. ทัศนคติของข้าราชการตำรวจที่มีต่อกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Attitude about the pension fund of the policeman in Amphur Muang, Chiangmai / ฐิติพร วิเศษสิงห์

โดย ฐิติพร วิเศษสิงห์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 352.67 ฐ341ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.67 ฐ341ท] (1).

136. การศึกษาการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญปิโตรเลียม = The study of operation of Chaichareon Partnership Limited / มนต์ชัย เอนกปัญญากุล.

โดย มนต์ชัย เอนกปัญญากุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76655 ม145ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76655 ม145ก] (1).

137. ภาวะความเป็นผู้นำของข้าราชการตำรวจที่ประชาชนชาวลี้ จังหวัดลำพูนต้องการ = Leadership of policeman based on district Lee People needs / ศุภลักษณ์ ตาสุสี.

โดย ศุภลักษณ์ ตาสุสี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 363.22 ศ721ภ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2557หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 363.22 ศ721ภ] (1).

138. แรงจูงใจในการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Work motivation of villate health volunteers in Tambon Laoyao, Banhong District, Lamphun Province / หนึ่งฤทัย ลือชัย.

โดย หนึ่งฤทัย ลือชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 ห159ร (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.314 ห159ร] (1).

139. การศึกษาศักยภาพของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Competency study of tour guides in Chiang Mai / อัจฉรา นิยม.

โดย อัจฉรา นิยม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 อ498ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.4791 อ498ก] (1).

140. การจัดการห่วงโซ่อุปทานผลผลิตลำไยสด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Supply chain management of fresh Longan in Muang District, Lamphun Province / ศิริพร ทองชาติ.

โดย ศิริพร ทองชาติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.1744 ศ463ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.1744 ศ463ก] (1).