ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 375 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เศรษฐศาสตร์มหภาค = Theory and problems of macroeconomic theory / ยูยีน เอ. ดิยูลิโอ ; แปลและเรียบเรียงโดย อนุสรณ์ สรพรหม

โดย ดิยูลิโอ, ยูยีน เอ | อนุสรณ์ สรพรหม.

เลขเรียกหนังสือ: 339 ด549ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339 ด549ท] (3).

162. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

โดย วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

เลขเรียกหนังสือ: 330 ว436ศ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 ว436ศ 2540] (5).

163. Communicative business English / Kusumal Rajatanun.

โดย Kusumal Rajatanun.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 K97C 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Thammasat University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 K97C 1998] (4).

164. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เศรษฐศาสตร์จุลภาค = Theory and problems of microeconomics theory / ของ โดมินิค ซาลวาตอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย สมพงษ์ อรพินท์

โดย ซาลวาตอร์, โดมินิค | สมพงษ์ อรพินท์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ซ229ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ซ229ท] (2). Checked out (1).

165. เศรษฐศาสตร์มหภาค / อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม

โดย อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 339 อ279ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339 อ279ศ] (7).

166. การประชุมทางวิชาการ เศรษฐกิจไทย : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 12-13 กันยายน 2538

โดย การประชุมทางวิชาการเรื่อง เศรษฐกิจไทย : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (2538 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ก475ก (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ก475ก] (3).

167. เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบาย และการวิเคราะห์สมัยใหม่ / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 339 ต415ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339 ต415ศ] (4).

168. โรคโลกานุวัตร : กรณีศึกษาอาการป่วยของธุรกิจไทย / วิรัตน์ แสงทองคำ

โดย วิรัตน์ แสงทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 650 ว691ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : พี. เพรส, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650 ว691ร] (5).

169. เรียนลัดเอ็มบีเอ 12 ชั่วโมง = The 12-hour MBA program : the key concepts and techniques in a fraction of the times / ของ ไมโล โซเบล ; โดย ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

โดย โซเบล, ไมโล | ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ซ912ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เออาร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ซ912ร] (3).

170. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ ตามทัศนะของผู้ประกอบการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Expected qualifications of graduates in master of business administration according to entrepreneurs in Muang District, Chiang Mai Province / สุรชฎา ชูไทย

โดย สุรชฎา ชูไทย | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 331.12958 ส847ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.12958 ส847ค] (1).

171. ขวัญในการทำงานของพยาบาล : กรณีศึกษาในกลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลลำพูน = Working moral of nurses : a case study at the Nursing Department, Lamphun Hospital / อรทัย ออประยูร

โดย อรทัย ออประยูร | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 อ324ข (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.314 อ324ข] (2).

172. ความคิดเห็นของลูกค้าที่ออมเงินฝากประจำธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฝาง = The customers' attitudes towards the fixed deposit account of Bangkok Bank Public Company Limited Fang Branch / ปวีณรัช เวียร่า

โดย ปวีณรัช เวียร่า | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1752 ป496ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.1752 ป496ค] (1).

173. ความคิดเห็นการเลือกสถาบันการเงินของผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก : ศึกษาเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย = The comments of the consumers' accommodation of the choices of the financial institutes in terms of credit service in Muang, Tak / อำไพ สงวนแวว

โดย อำไพ สงวนแวว | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 อ696ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8343 อ696ค] (3).

174. ทัศนคติของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ = The attitude of the provincial electricity authority officials in Chiangmai Province to the provident fund / นริศรา คำมะนิด

โดย นริศรา คำมะนิด | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 331.8735 น253ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.8735 น253ท] (3).

175. การศึกษาความต้องการหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ = The study of Maejo University students' need for an individual dormitories / พรพรรณ อิสระไพโรจน์

โดย พรพรรณ อิสระไพโรจน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 727.38 พ247ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 727.38 พ247ก] (1). Items available for reference: [Call number: 727.38 พ247ก] (2).

176. การศึกษาการดำเนินงานโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต = The study of the operation of Darunnimit's Kindergarten / เสนีย์ ศิรินภาพันธ์

โดย เสนีย์ ศิรินภาพันธ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.218068 ส917ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 372.218068 ส917ก] (2).

177. ทัศนคติของผู้ถูกขังในเรือนจำกลางเชียงใหม่ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ = Prisoners' attitude in Chiang Mai Central Prison towards the performance of officers duties / ทรงกริช ออนตะไคร้

โดย ทรงกริช ออนตะไคร้ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 363.23 ท124ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 363.23 ท124ท] (2).

178. พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อรถจักรยานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = The consumer's behavior of a selective buy for a bicycle in Muang Destrict, Chiang Rai Province / ศุภรา สินไชยกุล.

โดย ศุภรา สินไชยกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ศ715พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ศ715พ] (2).

179. พฤติกรรมการใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏของข้าราชการ : กรณีศึกษาของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาแม่ริม = Government official behavior in utilization of Krung Thai circle loan : a case study of Krung Thai Bank Mae-Rim Branch / กิตติ ตุงคะเศรณี

โดย กิตติ ตุงคะเศรณี | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83408 ก672พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83408 ก672พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.83408 ก672พ] (2).

180. การศึกษาการดำเนินงานของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) = Bussiness operation of Land and House Public Company / สุกัญญา พิบูลย์เวช

โดย สุกัญญา พิบูลย์เวช | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.33068 ส739ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 333.33068 ส739ก] (2).