ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 375 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. เศรษฐศาสตร์มหภาค / พรพิมล สันติมณีรัตน์, สมชัย อภิพัฒนพิมลชัย

โดย พรพิมล สันติมณีรัตน์ | สมชัย อภิพัฒนพิมลชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 339 พ249ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339 พ249ศ] (2).

42. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ / พรพิมล สันติมณีรัตน์

โดย พรพิมล สันติมณีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 382 พ249ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอเซียแปซิฟิค พริ้นติ้ง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382 พ249ศ] (2).

43. The market : ethics, knowledge and politics / John O'Neill

โดย O'Neill, John.

เลขเรียกหนังสือ: 330.122 O999M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.122 O999M] (1).

44. อำนาจธุรกิจใหม่ / วิรัตน์ แสงทองคำ

โดย วิรัตน์ แสงทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 ว691อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี. เพรส, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 ว691อ] (2).

45. เศรษฐศาสตร์มหภาค = Macroeconomics / ประพันธ์ เศวตนันทน์.

โดย ประพันธ์ เศวตนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 339 ป321ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339 ป321ศ] (2).

46. การภาษีอากรธุรกิจ = Business taxation / ผู้เรียบเรียง วิษณุ รายวงศ์

โดย วิษณุ รายวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 336.2 ว768ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.2 ว768ก] (2).

47. สารพัดงานด่วน / ทีมงานเส้นทางเศรษฐี

โดย ทีมงานเส้นทางเศรษฐี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.041 ท533ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.041 ท533ส] (1).

48. A macroeconomics reader / edited by Brian Snowdon and Howard R. Vane

โดย Snowdon, Brian | Vane, Howard R.

เลขเรียกหนังสือ: 339 M321 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339 M321] (1).

49. การศึกษาการดำเนินธุรกิจของ บริษัทชวลิตกิจเกษตร เชียงราย จำกัด จังหวัดเชียงราย = Study of Chaulvarit Kitkaset Chiangrai Company Limited's business operation / เกศรา สุกเพชร

โดย เกศรา สุกเพชร | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.17068 ก773ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.17068 ก773ก] (1).

50. การศึกษาการดำเนินงานของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม / เกียรติศักดิ์ วงศ์วาณิชภักดิ์

โดย เกียรติศักดิ์ วงศ์วาณิชภักดิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11068 ก855ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.11068 ก855ก] (1).

51. การศึกษาการดำเนินงานร้าน Pizza Hut สาขากาดสวนแก้ว = A study on the operation of Pizza Hut Kadsuankaew Branch / เจษฎา ความคุ้นเคย

โดย เจษฎา ความคุ้นเคย | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76421 จ755ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76421 จ755ก] (1).

52. การดำเนินงานของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) = Business operation of Chiang Mai Frozen Foods Public Co.,Ltd. / วารุณี นุ่มกรรณ์

โดย วารุณี นุ่มกรรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76413 ว486ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76413 ว486ก] (1).

53. การศึกษาการดำเนินธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ. พี. ทราเวล = A study on the business administration of O. P. Travel / ปานิตา รัตนะพร

โดย ปานิตา รัตนะพร | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 ป547ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ป547ก] (1).

54. การศึกษาการตลาดบ้านจัดสรร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก = Marketing of housing estates at Muang District, Tak Province / สุวรรณี โภชากรณ์

โดย สุวรรณี โภชากรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 643.2 ส875ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 643.2 ส875ก] (1).

55. การศึกษาการดำเนินงาน บริษัท เชียงใหม่ศรีนวลอุตสาหกรรม จำกัด = The study of the operation of Chiangmai Srinuan Industrial Company Limited / ประทีป ศุภลักษณ์วัจนะ

โดย ประทีป ศุภลักษณ์วัจนะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7677 ป278ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7677 ป278ก] (1).

56. การดำเนินงานของ บริษัท ซันต้าเทรดดิ้ง จำกัด = The business operation of Sun Ta Trading Co., Ltd. / ทิวาพร เกรียงวานิช

โดย ทิวาพร เกรียงวานิช | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.766 ท493ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.766 ท493ก] (1).

57. International business : environments and operations John D. Doniel, Lee H. Radebaugh.

โดย Daniel, John D | Radebaugh, Lee H.

เลขเรียกหนังสือ: 658.18 D184I 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.18 D184I 1998] (1).

58. Business process implementation building workflow systems / Michael Jackson and Graham Twaddle

โดย Jackson, Michael | Twaddle, Graham.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4032 J13B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Addison-Wesley, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4032 J13B] (1).

59. Introduction to business / Jeff Madura

โดย Madura, Jeff.

เลขเรียกหนังสือ: 658 M183I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 M183I] (1).

60. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป = Gernaral economics / ผู้เรียบเรียง อุทัยวรรณ จริงจิตร

โดย อุทัยวรรณ จริงจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 330 อ823ศ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 อ823ศ 2540] (2).