ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 375 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น = Foundation of microeconomics / ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์

โดย ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ธ285ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ธ285ศ] (1).

62. วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พ.ศ. 2540 : สาเหตุ วิธีแก้ปัญหา และอนาคต / บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรม จำกัด

โดย บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรม.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 บ226ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 บ226ว] (3).

63. วิเคราะห์เชิงปริมาณ / ผู้เรียบเรียง, เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล, พาวิชช์ รัตนโกมล

โดย เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล | พาวิชช์ รัตนโกมล.

เลขเรียกหนังสือ: 650.011 ท668ว 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.011 ท668ว 2539] (2).

64. The economy today / Bradley R. Schiller

โดย Schiller, Bradley R.

เลขเรียกหนังสือ: 330 S334E 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 S334E 1997] (1).

65. Macroeconomics / Steven E. Landsburg, Lauren J. Feinstone

โดย Landsburg, Steven E | Feinstone, Lauren J.

เลขเรียกหนังสือ: 339 L263M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339 L263M] (2).

66. Schaum's outline of theory and problems of macroeconomic theory / Eugene Diulio

โดย Diulio, Eugene A.

เลขเรียกหนังสือ: 339.3076 D617S 1990 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.3076 D617S 1990] (1).

67. เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 = Micro economics 1 / ผู้เรียบเรียง, สมยศ อวเกียรติ

โดย สมยศ อวเกียรติ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ส274ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : โรงพิมพ์พระธรรมขันต์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ส274ศ] (1).

68. หลักเศรษฐศาสตร์ 1 : จุลภาคเบื้องต้น / เฉลิมพร อภิชนาพงศ์

โดย เฉลิมพร อภิชนาพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ฉ421ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ฉ421ห 2541] (2).

69. วิเคราะห์เชิงปริมาณ / ผู้เรียบเรียง, เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล, พาวิชช์ รัตนโกมล

โดย เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล | พาวิชช์ รัตนโกมล.

เลขเรียกหนังสือ: 650.011 ท668ว 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.011 ท668ว 2540] (2).

70. วิกฤติเอเชีย / พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ

โดย พิทยา ว่องกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 330.95 ว495 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.95 ว495] (2).

71. Economics for business / Judith Dwyer, Tim Dein

โดย Dwyer, Judith | Dein, Tim.

เลขเรียกหนังสือ: 330.024658 D993E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sydney : Prentice-Hall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.024658 D993E] (1).

72. หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / ผู้เขียน, วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

โดย วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

เลขเรียกหนังสือ: 339 ว436ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339 ว436ห 2541] (2).

73. Cooperative microeconomics : a game-theoretic introduction / Herve Moulin

โดย Moulin, Herve.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 M926C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Prentice Hall, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 M926C] (1).

74. เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ : ทฤษฎีและนโยบาย / มณิศรี พันธุลาภ.

โดย มณิศรี พันธุลาภ.

เลขเรียกหนังสือ: 339 ม123ศ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339 ม123ศ 2540] (3).

75. เศรษฐศาสตร์ที่ทุกคนควรรู้ / วิทยากร เชียงกูล

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 330 ก396ศ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 ก396ศ 2541] (3).

76. พจนานุกรมศัพท์เศรษฐกิจ : ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร / วิทยากร เชียงกูล

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 650.03 ว583พ 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 650.03 ว583พ 2541] (1).

77. หลักเศรษฐศาสตร์ 1 : จุลเศรษฐศาสตร์ / นราทิพย์ ชุติวงศ์

โดย นราทิพย์ ชุติวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 น232ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 น232ห 2540] (1).

78. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค = Macroeconomic theory / ผู้เขียน, ประพันธ์ เศวตนันทน์

โดย ประพันธ์ เศวตนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 339 ป321ท 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339 ป321ท 2540] (2).

79. Student guide for learning economics : to accompany Byrns/Stone, ECONOMICS, sixth edition / Ralph T. Byrns and Gerald W. Stone.

โดย Byrns, Ralph T | Stone, Gerald W.

เลขเรียกหนังสือ: 330 B995S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper Collins College, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 B995S] (1).

80. Economic issues : rhetoric and reality / Michael Walden.

โดย Walden, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 338.973 W162E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.973 W162E] (1).