ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 375 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. International business / Betty Jane Punnett, David A. Ricks.

โดย Punnett, Betty Jane | Ricks, David A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.18 P984I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : PWS-KENT, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.18 P984I] (1).

82. International business and technological innovation / Daniel D. Roman and Joseph F. Puett, Jr.

โดย Roman, Daniel D | Puett, Joseph F.

เลขเรียกหนังสือ: 338.06 R758I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : North-Holland, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.06 R758I] (1).

83. Mathematical economics : an integrated approach / John E. Rowcroft.

โดย Rowcroft, John Edward.

เลขเรียกหนังสือ: 330.0151 R877M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Scarborough, Ont. : Prentice Hall Canada, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.0151 R877M] (1).

84. Homework sets for microeconomics : to accompany Byrns/Stone Microeconomics, sixth edition / Ralph T. Byrns, Gerald W. Stone

โดย Byrns, Ralph T | Stone, Gerald W.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 B995H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : HarperCollins College, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 B995H] (1).

85. Homework sets for macroeconomics : to accompany Byrns/Stone Macroeconomics, sixth edition / Ralph T. Byrns, Gerald W. Stone

โดย Byrns, Ralph T | Stone, Gerald W.

เลขเรียกหนังสือ: 339 B995H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : HarperCollins College, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339 B995H] (1).

86. Applied microeconomics / Edwin Mansfield.

โดย Mansfield, Edwin.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 M287A ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 M287A] (1).

87. ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ์ = Thai economic system and cooperative / ผู้เรียบเรียง, การิม ยูซูฟี

โดย การิม ยูซูฟี.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ก532ร 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก532ร 2541] (2).

88. หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

โดย วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ว436ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ว436ห 2541] (2).

89. เศรษฐศาสตร์จุลภาค = Microeconomics / เรียบเรียงโดย ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล, ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

โดย ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล | ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ธ552ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ธ552ศ] (1).

90. ทำพรีเซนเทชั่นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ = The complete idiot's guide to successful business presentations / โดย ลิน โครเกอร์ ; เสาวนีย์ วรพฤกษ์พิสุทธิ์, แปลและเรียบเรียง

โดย โครเกอร์, ลิน | เสาวนีย์ วรพฤกษ์พิสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 ค962ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เออาร์ บิสสิเนส เพรส, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.51 ค962ท] (1).

91. Principles of microeconomics / Fred M. Gottheil.

โดย Gottheil, Fred M.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 G685P 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio. : South-Western College, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 G685P 1999] (1).

92. The making of economic society / Robert L. Heilbroner.

โดย Heilbroner, Robert L.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9 H466M 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed., revised for the 1990sข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1989, c1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9 H466M 1989] (1).

93. Economics : private and public choice / James D. Gwartney, Richard L. Stroup, with the assistance of A. H. Studenmund

โดย Gwartney, James D | Stroup, Richard L | Studenmund, A.H.

เลขเรียกหนังสือ: 330 G994E 1987 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: San Diego, Calif. : Harcourt Brace Jovanovich, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 G994E 1987] (1).

94. Principles of macroeconomics / John B. Taylor.

โดย Taylor, John B.

เลขเรียกหนังสือ: 339 T245P 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Mifflin, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339 T245P 1998] (1).

95. เศรษฐกิจไทย ตายแล้วฟื้น = Thai economy : the phoenix returns / สุวินัย ภรณวลัย และทีมงานวิชั่น แวนควิช

โดย สุวินัย ภรณวลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ส882ศ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : วิชั่น แวนควิช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส882ศ 2541] (1).

96. เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / กฤตยา ตติรังสรรค์สุข

โดย กฤตยา ตติรังสรรค์สุข.

เลขเรียกหนังสือ: 339 ก276ศ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339 ก276ศ 2541] (3).

97. คณิตศาสตร์เกี่ยวกับสินค้า / จินดา พรหมเสนา

โดย จินดา พรหมเสนา.

เลขเรียกหนังสือ: 510 จ468ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศรีสง่าวิชาการ, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 จ468ค] (2).

98. คู่มือการเขียนทางธุรกิจ = Vest-pocket guide to business writing / โดย เดอโบราห์ ดูเมน ; รชฎาพร สะละหมัด, แปลและเรียบเรียง

โดย ดูเมน, เดอโบราห์ | รชฎาพร สะละหมัด.

เลขเรียกหนังสือ: 808.06665 ด784ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไซมอน แอนด์ ชูสเตอร์ อินโดไชน่า, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.06665 ด784ค] (1).

99. ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ / นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี.

โดย นราศรี ไววนิชกุล | ชูศักดิ์ อุดมศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 650.072 น241ร 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.072 น241ร 2541] (2).

100. สถิติธุรกิจ / โดย ดวงใจ วีสกุล ... [และคนอื่นๆ]

โดย ดวงใจ วีสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส184 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส184 2540] (2).