ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 375 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. โคคา-โคลา : กลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่ง = Coca-Cola superstar / เอฟ. เอส. พาลาสซินี, เขียน ; สมลักษณ์ สว่างโรจน์, แปล

โดย พาลาสซินี, เอฟ. เอส | สมลักษณ์ สว่างโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 พ621ค 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 พ621ค 2537] (2).

2. คอมพิวเตอร์และการวิจัยเพื่อการธุรกิจ = Computer applications and research for business / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.072 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.072 ม246ค] (6).

3. เศรษฐกิจภาคเหนือประเทศไทย : ปัจจุบันและอนาคต / บรรณาธิกรโดย ลือชัย จุลาสัย และ มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด.

โดย ลือชัย จุลาสัย | มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ศ854 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2528สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ศ854] (3).

4. กฎหมายธุรกิจ-1 / โดย สมชัย ทรัพยวณิช และคณะ.

โดย สมชัย ทรัพยวณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 ส238ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แผนกพัสดุ สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 ส238ก 2538] (2).

5. กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 346 ท189ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ท189ก 2538] (2).

6. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ = Theory and problems of mathematical methods for business and economics / Edward T. Dowling ; แปลและเรียบเรียงโดย อนุสรณ์ สรพรหม..

โดย ดาวลิ่ง, เอ็ดวาร์ด ที | อนุสรณ์ สรพรหม.

เลขเรียกหนังสือ: 510.24 ด445ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.24 ด445ท] (1).

7. Contemporary economics : principles and issues / Leonard S. Silk.

โดย Silk, Leonard S.

เลขเรียกหนังสือ: 330 S583C 1975 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 S583C 1975] (1).

8. โคคา-โคลา : กลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่ง = Coca-Cola superstar / เอฟ. เอส. พาลาสซินี, เขียน ; สมลักษณ์ สว่างโรจน์, เรียบเรียง.

โดย พาลาสซินี, เอฟ. เอส | สมลักษณ์ สว่างโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 พ621ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 พ621ค 2540] (1).

9. สถิติธุรกิจ = The McGraw-Hill 36-hour business statistics course / โรเบิร์ต โรเซ็นฟิลด์ ; แปลและเรียบเรียงโดย สันติ พิลาศลักษณ์.

โดย โรเซ็นฟิลด์, โรเบิร์ต | สันติ พิลาศลักษณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ร933ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ร933ส] (5).

10. เศรษฐกิจการเมืองสำหรับนักสหภาพแรงงาน / บรรณาธิการ, กรรณชฎา พูนพนิช และ สังศิต พิริยะรังสรรค์

โดย กรรณชฎา พูนพนิช | สังศิต พิริยะรังสรรค์.

เลขเรียกหนังสือ: 331 ศ854 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: รวมเล่มพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริช เมแบรท, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 ศ854] (5).

11. Business ethics : a global and managerial perspective / David J. Fritzsche

โดย Fritzsche, David J.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 F919B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 F919B] (1).

12. การวิจัยธุรกิจ = Business research / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.072 ก514 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.072 ก514] (10).

13. The Oxford dictionary for the business world

เลขเรียกหนังสือ: 650.03 O98 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 650.03 O98] (1).

14. ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ = A linguistic (tagmemic) approach to English for international trade / วินิจ พินิจอักษร

โดย วินิจ พินิจอักษร.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ว626ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แผนกวัสดุ สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 ว626ภ] (3).

15. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems / ชุมพล ศฤงคารศิริ

โดย ชุมพล ศฤงคารศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 025.0665 ช627ร 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.0665 ช627ร 2540] (3).

16. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค / นราทิพย์ ชุติวงศ์.

โดย นราทิพย์ ชุติวงศ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 น232ท 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 น232ท 2539] (3).

17. จุลเศรษฐศาสตร์ = Micro-economics / ปัจจัย บุนนาค, สมคิด แก้วสนธิ

โดย ปัจจัย บุนนาค | สมคิด แก้วสนธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ป521จ 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ป521จ 2535] (2).

18. Economics in a changing world. V. 2, Microeconomics / edited by Beth Allen

โดย Allen, Beth.

เลขเรียกหนังสือ: 330 E19 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmills : Macmillan, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 E19] (1).

19. Basic survival : international communication for professional people : student's book / Peter Viney

โดย Viney, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 V783B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 V783B] (1).

20. Investigating economics / Brinley Davies ... [et al.]

โดย Davies, Brinley.

เลขเรียกหนังสือ: 330 I62 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmills : Macmillan, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 I62] (1).