ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 375 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Contemporary economics : principles and issues / Leonard S. Silk.

โดย Silk, Leonard S.

เลขเรียกหนังสือ: 330 S583C 1975 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 S583C 1975] (1).

2. Business ethics : a global and managerial perspective / David J. Fritzsche

โดย Fritzsche, David J.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 F919B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 F919B] (1).

3. The Oxford dictionary for the business world

เลขเรียกหนังสือ: 650.03 O98 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 650.03 O98] (1).

4. Investigating economics / Brinley Davies ... [et al.]

โดย Davies, Brinley.

เลขเรียกหนังสือ: 330 I62 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmills : Macmillan, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 I62] (1).

5. Foundation for professional ethics / Kirti Bunchua

โดย Kirti Bunchua | Assumption University.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 K61F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 K61F] (1).

6. Business law II / Nattapong Posakabutra

โดย Nattapong Posakabutra | Assumption University.

เลขเรียกหนังสือ: 343.59307 N281B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.59307 N281B] (1).

7. Cooperative microeconomics : a game-theoretic introduction / Herve Moulin

โดย Moulin, Herve.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 M926C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Prentice Hall, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 M926C] (1).

8. Applied microeconomics / Edwin Mansfield.

โดย Mansfield, Edwin.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 M287A ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 M287A] (1).

9. Ethics & organizations / edited by Martin Parker

โดย Parker, Martin.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 E84 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 E84] (1).

10. Doing business with Taiwan R.O.C.

เลขเรียกหนังสือ: 338.70951249 D657 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Taiwan : Cetra China External Trade Development Council, 1992สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

11. โคคา-โคลา : กลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่ง = Coca-Cola superstar / เอฟ. เอส. พาลาสซินี, เขียน ; สมลักษณ์ สว่างโรจน์, แปล

โดย พาลาสซินี, เอฟ. เอส | สมลักษณ์ สว่างโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 พ621ค 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 พ621ค 2537] (2).

12. กฎหมายธุรกิจ-1 / โดย สมชัย ทรัพยวณิช และคณะ.

โดย สมชัย ทรัพยวณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 ส238ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แผนกพัสดุ สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 ส238ก 2538] (2).

13. กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 346 ท189ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ท189ก 2538] (2).

14. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ = Theory and problems of mathematical methods for business and economics / Edward T. Dowling ; แปลและเรียบเรียงโดย อนุสรณ์ สรพรหม..

โดย ดาวลิ่ง, เอ็ดวาร์ด ที | อนุสรณ์ สรพรหม.

เลขเรียกหนังสือ: 510.24 ด445ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.24 ด445ท] (1).

15. โคคา-โคลา : กลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่ง = Coca-Cola superstar / เอฟ. เอส. พาลาสซินี, เขียน ; สมลักษณ์ สว่างโรจน์, เรียบเรียง.

โดย พาลาสซินี, เอฟ. เอส | สมลักษณ์ สว่างโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 พ621ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 พ621ค 2540] (1).

16. ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ = A linguistic (tagmemic) approach to English for international trade / วินิจ พินิจอักษร

โดย วินิจ พินิจอักษร.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ว626ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แผนกวัสดุ สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 ว626ภ] (3).

17. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems / ชุมพล ศฤงคารศิริ

โดย ชุมพล ศฤงคารศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 025.0665 ช627ร 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.0665 ช627ร 2540] (3).

18. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค / นราทิพย์ ชุติวงศ์.

โดย นราทิพย์ ชุติวงศ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 น232ท 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 น232ท 2539] (3).

19. จุลเศรษฐศาสตร์ = Micro-economics / ปัจจัย บุนนาค, สมคิด แก้วสนธิ

โดย ปัจจัย บุนนาค | สมคิด แก้วสนธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ป521จ 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ป521จ 2535] (2).

20. Economics in a changing world. V. 2, Microeconomics / edited by Beth Allen

โดย Allen, Beth.

เลขเรียกหนังสือ: 330 E19 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmills : Macmillan, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 E19] (1).