ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 116 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. โคคา-โคลา : กลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่ง = Coca-Cola superstar / เอฟ. เอส. พาลาสซินี, เขียน ; สมลักษณ์ สว่างโรจน์, แปล

โดย พาลาสซินี, เอฟ. เอส | สมลักษณ์ สว่างโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 พ621ค 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 พ621ค 2537] (2).

2. กฎหมายธุรกิจ-1 / โดย สมชัย ทรัพยวณิช และคณะ.

โดย สมชัย ทรัพยวณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 ส238ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แผนกพัสดุ สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 ส238ก 2538] (2).

3. กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 346 ท189ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ท189ก 2538] (2).

4. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ = Theory and problems of mathematical methods for business and economics / Edward T. Dowling ; แปลและเรียบเรียงโดย อนุสรณ์ สรพรหม..

โดย ดาวลิ่ง, เอ็ดวาร์ด ที | อนุสรณ์ สรพรหม.

เลขเรียกหนังสือ: 510.24 ด445ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.24 ด445ท] (1).

5. โคคา-โคลา : กลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่ง = Coca-Cola superstar / เอฟ. เอส. พาลาสซินี, เขียน ; สมลักษณ์ สว่างโรจน์, เรียบเรียง.

โดย พาลาสซินี, เอฟ. เอส | สมลักษณ์ สว่างโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 พ621ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 พ621ค 2540] (1).

6. ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ = A linguistic (tagmemic) approach to English for international trade / วินิจ พินิจอักษร

โดย วินิจ พินิจอักษร.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ว626ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แผนกวัสดุ สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 ว626ภ] (3).

7. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems / ชุมพล ศฤงคารศิริ

โดย ชุมพล ศฤงคารศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 025.0665 ช627ร 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.0665 ช627ร 2540] (3).

8. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค / นราทิพย์ ชุติวงศ์.

โดย นราทิพย์ ชุติวงศ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 น232ท 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 น232ท 2539] (3).

9. จุลเศรษฐศาสตร์ = Micro-economics / ปัจจัย บุนนาค, สมคิด แก้วสนธิ

โดย ปัจจัย บุนนาค | สมคิด แก้วสนธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ป521จ 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ป521จ 2535] (2).

10. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / สุทธิมา ชำนาญเวช

โดย สุทธิมา ชำนาญเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4033 ส775ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4033 ส775ก 2539] (3).

11. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เศรษฐศาสตร์มหภาค = Theory and problems of macroeconomic theory / ยูยีน เอ. ดิยูลิโอ ; แปลและเรียบเรียงโดย อนุสรณ์ สรพรหม

โดย ดิยูลิโอ, ยูยีน เอ | อนุสรณ์ สรพรหม.

เลขเรียกหนังสือ: 339 ด549ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339 ด549ท] (3).

12. แบบทดสอบธุรกิจ 2 : เอกสารทางธุรกิจ / ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท

โดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.

เลขเรียกหนังสือ: 650.076 ด499บ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.076 ด499บ 2540] (2).

13. แบบทดสอบวิชาธุรกิจทั่วไป / ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท

โดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.

เลขเรียกหนังสือ: 650.076 ด499บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.076 ด499บ] (2).

14. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

โดย วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

เลขเรียกหนังสือ: 330 ว436ศ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 ว436ศ 2540] (3).

15. รวมบทความเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ / บรรณาธิการ, ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์

โดย ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 330 ร155 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 ร155 2540] (2).

16. เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบาย และการวิเคราะห์สมัยใหม่ / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 339 ต415ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339 ต415ศ] (4).

17. เศรษฐกิจไทย ตายแล้วฟื้น = Thai economy : the phoenix returns / สุวินัย ภรณวลัย และทีมงานวิชั่น แวนควิช

โดย สุวินัย ภรณวลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ส882ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : วิชั่น แวนควิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส882ศ] (1).

18. ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ = Professional experience in business administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ม246ป 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ม246ป 2535] (1).

19. โรคโลกานุวัตร : กรณีศึกษาอาการป่วยของธุรกิจไทย / วิรัตน์ แสงทองคำ

โดย วิรัตน์ แสงทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 650 ว691ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : พี. เพรส, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650 ว691ร] (5).

20. สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกานุวัตร = The Thai economy in the 2010s : development strategy in the process of globalization / โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ร314ส 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไว้ลาย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ร314ส 2540] (1).