ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 16 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ / พรพิมล สันติมณีรัตน์

โดย พรพิมล สันติมณีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 382 พ249ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอเซียแปซิฟิค พริ้นติ้ง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382 พ249ศ] (2).

2. การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา / สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล

โดย สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 ส723ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ส723ก] (1).

3. กฎกติกา WTO. เล่มที่ 1, กฎกติกาทั่วไป / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ | สมบูรณ์ ศิริประชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 ก113 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก113] (1).

4. กฎกติกา WTO. เล่มที่ 2, การเข้าถึงตลาด = Market Access / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ | สมบูรณ์ ศิริประชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 ก113 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก113] (1).

5. กฎกติกา WTO. เล่มที่ 3, การค้าที่ไม่เป็นธรรม = Unfair trade / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ | สมบูรณ์ ศิริประชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 ก113 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก113] (1).

6. กฎกติกา WTO. เล่มที่ 4, ภาคเศรษฐกิจเฉพาะ = Specific sectors / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ | สมบูรณ์ ศิริประชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 ก113 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก113] (1).

7. มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ / นิรมล สุธรรมกิจ

โดย นิรมล สุธรรมกิจ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382 น431ม (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382 น431ม] (1).

8. จีนกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก WTO : รายงาน USTR ปี 2550 / ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล

โดย ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.0951 ช145จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.0951 ช145จ] (1).

9. กฎกติกา WTO. เล่มที่ 6, การศุลกากรและสถาบัน / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ | สมบูรณ์ ศิริประชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 ก113 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก113] (1).

10. กฎกติกา WTO. เล่มที่ 7, Singapore issues / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ | สมบูรณ์ ศิริประชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 ก113 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก113] (1).

11. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยุคหลังความตกลง ATC / สมคิด พุทธศร

โดย สมคิด พุทธศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.45677 ส234อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.45677 ส234อ] (1).

12. เอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตร / อิสร์กุล อุณหเกตุ, บรรณาธิการ

โดย อิสร์กุล อุณหเกตุ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 อ884 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 อ884] (2).

13. เอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการค้าบริการ / สิทธิกร นิพภยะ, บรรณาธิการ

โดย สิทธิกร นิพภยะ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 อ884 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 อ884] (1).

14. เอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการเข้าถึงตลาดสินค้าที่มิใช่สินค้าเกษตร / อิสร์กุล อุณหเกตุ, บรรณาธิการ

โดย อิสร์กุล อุณหเกตุ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 อ884 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 อ884] (2).

15. ประเทศมหาอำนาจกับการค้าระหว่างประเทศ / ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล, พิสินี ลีลาเฟื่องศิลป์

โดย ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล | พิสินี ลีลาเฟื่องศิลป์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.3 ช147ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.3 ช147ป] (1).

16. การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา บันทึกความคืบหน้าการเจรจา : 2548-2552 / สิทธิกร นิพภยะ

โดย สิทธิกร นิพภยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 ส721ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ส721ก] (1).