ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 13 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. แผนกลยุทธ์การเจรจาภายใต้ความตกลงเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจ ไทย-บาห์เรน (เฉพาะภาคบริการ) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 382.959305365 ม246ผ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : คณะ, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 382.959305365 ม246ผ] (1).

2. ข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐอเมริกา / ทิวารัตน์ ลาภวิไล, ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ, เอกพล จงวิสัยวรรณ

โดย ทิวารัตน์ ลาภวิไล | ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ | เอกพล จงวิสัยวรรณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.973 ท493ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Wztch (จัดกระแสองค์การการค้าโลก), 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.973 ท493ข] (1).

3. ข้อมูลเปรียบเทียบข้อตกลงการค้าเสรี US-Chile FTA, US-Singapore FTA และ US-Australia FTA / ทิวารัตน์ ลาภวิไล, ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ, เอกพล จงวิลัยวรรณ

โดย ทิวารัตน์ ลาภวิไล | ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ | เอกพล จงวิลัยวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 382.973 ท493ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.973 ท493ข] (1).

4. กฎกติกา WTO. เล่มที่ 1, กฎกติกาทั่วไป / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ | สมบูรณ์ ศิริประชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 ก113 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก113] (1).

5. กฎกติกา WTO. เล่มที่ 2, การเข้าถึงตลาด = Market Access / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ | สมบูรณ์ ศิริประชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 ก113 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก113] (1).

6. กฎกติกา WTO. เล่มที่ 3, การค้าที่ไม่เป็นธรรม = Unfair trade / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ | สมบูรณ์ ศิริประชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 ก113 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก113] (1).

7. กฎกติกา WTO. เล่มที่ 4, ภาคเศรษฐกิจเฉพาะ = Specific sectors / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ | สมบูรณ์ ศิริประชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 ก113 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก113] (1).

8. เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายเขตการค้าเสรีของไทย / ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม

โดย ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.9593 ธ357ศ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.9593 ธ357ศ] (1).

9. ข้อตกลงการค้าเสรีของประเทศในอุษาคเนย์ / สมคิด พุทธศรี

โดย สมคิด พุทธศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.9159 ส234ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.9159 ส234ข] (1).

10. กฎกติกา WTO. เล่มที่ 6, การศุลกากรและสถาบัน / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ | สมบูรณ์ ศิริประชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 ก113 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก113] (1).

11. กฎกติกา WTO. เล่มที่ 7, Singapore issues / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ | สมบูรณ์ ศิริประชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 ก113 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก113] (1).

12. เอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตร / อิสร์กุล อุณหเกตุ, บรรณาธิการ

โดย อิสร์กุล อุณหเกตุ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 อ884 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 อ884] (2).

13. เอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการเข้าถึงตลาดสินค้าที่มิใช่สินค้าเกษตร / อิสร์กุล อุณหเกตุ, บรรณาธิการ

โดย อิสร์กุล อุณหเกตุ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 อ884 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 อ884] (2).