ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 12 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น = Foundation of microeconomics / ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์

โดย ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ธ285ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ธ285ศ] (1).

2. เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 = Micro economics 1 / ผู้เรียบเรียง, สมยศ อวเกียรติ

โดย สมยศ อวเกียรติ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ส274ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : โรงพิมพ์พระธรรมขันต์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ส274ศ] (1).

3. หลักเศรษฐศาสตร์ 1 : จุลเศรษฐศาสตร์ / นราทิพย์ ชุติวงศ์

โดย นราทิพย์ ชุติวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 น232ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 น232ห 2540] (1).

4. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค / นราทิพย์ ชุติวงศ์.

โดย นราทิพย์ ชุติวงศ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 น232ท 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 น232ท 2539] (3).

5. จุลเศรษฐศาสตร์ = Micro-economics / ปัจจัย บุนนาค, สมคิด แก้วสนธิ

โดย ปัจจัย บุนนาค | สมคิด แก้วสนธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ป521จ 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ป521จ 2535] (2).

6. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เศรษฐศาสตร์จุลภาค = Theory and problems of microeconomics theory / ของ โดมินิค ซาลวาตอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย สมพงษ์ อรพินท์

โดย ซาลวาตอร์, โดมินิค | สมพงษ์ อรพินท์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ซ229ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ซ229ท] (3).

7. เศรษฐศาสตร์จุลภาค / ภารดี ประเสริฐลาภ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ภารดี ประเสริฐลาภ | มหาวิทยาลัยรังสิต. คณะบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ศ871 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ศ871] (4).

8. จุลเศรษฐศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ / โดย ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ

โดย ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ธ666จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ธ666จ] (3).

9. หลักเศรษฐศาสตร์ 1 : จุลภาคเบื้องต้น / เฉลิมพร อภิชนาพงศ์

โดย เฉลิมพร อภิชนาพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ฉ421ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ฉ421ห 2541] (2).

10. เศรษฐศาสตร์จุลภาค = Microeconomics / พรพิมล สันติมณีรัตน์

โดย พรพิมล สันติมณีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 พ249ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 พ249ศ] (4).

11. หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

โดย วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ว436ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ว436ห 2541] (2).

12. เศรษฐศาสตร์จุลภาค = Microeconomics / เรียบเรียงโดย ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล, ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

โดย ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล | ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ธ552ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ธ552ศ] (1).