ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 375 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน องค์การมิตรไมตรี ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Employees of partners organization's quality of work life in Chiang Mai Province / อริสชญานันท์ ไรช์.

โดย อริสชญานันท์ ไรช์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 306.361 อ398ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 306.361 อ398ค] (1).

142. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในสายงานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ / ผาไท แสงสิริโรจน์.

โดย ผาไท แสงสิริโรจน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ผ349ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.3125 ผ349ค] (1).

143. การศึกษาโอกาสในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายชุดและอุปกรณ์คอสเพลย์ / อรวี สวนแก้ว.

โดย อรวี สวนแก้ว | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47646478 อ377ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.47646478 อ377ก] (1).

144. ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการลำไยอบแห้ง จังหวัดลำพูน = The competitiveness among dried longan entrepreneurs of Lamphun Province / สุภาพร เรือนเป็ง.

โดย สุภาพร เรือนเป็ง | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.1744 พ647ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.1744 พ647ก] (1).

145. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจร้านกาแฟอินดี้ในถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Key success factors of concept cafe businesses on Nimmanhaemin Road, Muang District, Chiang Mai / รัตติกาล สมพวก.

โดย รัตติกาล สมพวก | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ร365 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2560หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2560 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ร365] (1).

146. โคคา-โคลา : กลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่ง = Coca-Cola superstar / เอฟ. เอส. พาลาสซินี, เขียน ; สมลักษณ์ สว่างโรจน์, แปล

โดย พาลาสซินี, เอฟ. เอส | สมลักษณ์ สว่างโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 พ621ค 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 พ621ค 2537] (2).

147. คอมพิวเตอร์และการวิจัยเพื่อการธุรกิจ = Computer applications and research for business / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.072 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.072 ม246ค] (6).

148. เศรษฐกิจภาคเหนือประเทศไทย : ปัจจุบันและอนาคต / บรรณาธิกรโดย ลือชัย จุลาสัย และ มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด.

โดย ลือชัย จุลาสัย | มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ศ854 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2528สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ศ854] (3).

149. สถิติธุรกิจ = The McGraw-Hill 36-hour business statistics course / โรเบิร์ต โรเซ็นฟิลด์ ; แปลและเรียบเรียงโดย สันติ พิลาศลักษณ์.

โดย โรเซ็นฟิลด์, โรเบิร์ต | สันติ พิลาศลักษณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ร933ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ร933ส] (5).

150. เศรษฐกิจการเมืองสำหรับนักสหภาพแรงงาน / บรรณาธิการ, กรรณชฎา พูนพนิช และ สังศิต พิริยะรังสรรค์

โดย กรรณชฎา พูนพนิช | สังศิต พิริยะรังสรรค์.

เลขเรียกหนังสือ: 331 ศ854 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: รวมเล่มพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริช เมแบรท, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 ศ854] (5).

151. การวิจัยธุรกิจ = Business research / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.072 ก514 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.072 ก514] (10).

152. ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ = A linguistic (tagmemic) approach to English for international trade / วินิจ พินิจอักษร

โดย วินิจ พินิจอักษร.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ว626ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แผนกวัสดุ สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 ว626ภ] (3).

153. พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / นงนุช กันธะชัย

โดย นงนุช กันธะชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 น139พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 น139พ] (2).

154. ทัศนคติของผู้ใช้บริการที่มีต่อธนาคารของรัฐ : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เสน่ห์ อ้วนสอาด

โดย เสน่ห์ อ้วนสอาด | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 332.17 ส898ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.17 ส898ท] (2).

155. การศึกษาธุรกิจขนส่งทางบก บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง (1988) จำกัด / สมโภชน์ นันทพงษ์

โดย สมโภชน์ นันทพงษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 388.065 ส272ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 388.065 ส272ก] (1). Items available for reference: [Call number: 388.065 ส272ก] (1).

156. สถานธุรกิจบันเทิงครบวงจร โครงการเชียงใหม่ศรีประเสริฐคอมเพล็กซ์ / ศุภลักษณ์ พรหมกันธา

โดย ศุภลักษณ์ พรหมกันธา | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76179 ศ721ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76179 ศ721ส] (2).

157. การศึกษาการดำเนินงานของ บริษัท ตันติยานันท์การ์เม้นท์ จำกัด / ชุมพล เปี่ยมศิริ

โดย ชุมพล เปี่ยมศิริ | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7687 ช627ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7687 ช627ก] (2).

158. การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ / ประสาทพร ศรีวงศ์พันธ์

โดย ประสาทพร ศรีวงศ์พันธ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 332.660688 ป397ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.660688 ป397ก] (2).

159. ความพึงพอใจในผลประโยชน์ตอบแทนของคนงาน กรณีศึกษา : นิคมอุตสาหกรรมลำพูน / สมชัย แซ่แต้

โดย สมชัย แซ่แต้ | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 331.29593 ส238ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.29593 ส238ค] (2).

160. พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการของศูนย์บริการล้าง อัด และขยายรูปสี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปวีณรัตน์ เลิศจีระจรัส

โดย ปวีณรัตน์ เลิศจีระจรัส | มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ป496พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ป496พ] (2).