ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 47 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับคุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า = The civil servant system of the future : the human resource management system in supporting characteristics of civil servants for the next decads / หัวหน้าโครงการวิจัย, ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข

โดย ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล.

เลขเรียกหนังสือ: 352.63 ฉ233ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552ชื่อเรื่องอื่น: ระบบข้าราชการในอนาคต : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับคุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.63 ฉ233ร] (1).

42. รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต : บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า = The civil servant system of the future : roles and responsiblities of the Civil Service Commission, Office of the Civil Service Commissin, and public agencies in managing human resouce for the next decade / หัวหน้าโครงการวิจัย, ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข

โดย ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล.

เลขเรียกหนังสือ: 352.63 ฉ233ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552ชื่อเรื่องอื่น: ระบบข้าราชการในอนาคต : บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.63 ฉ233ร] (1).

43. รายงานวิจัยเรื่อง ระบบการบริหารแรงงาน และสภาพการทำงานของแรงงานไทใหญ่ = Tai Yai employment system : working condition / โดย เทียน เลรามัญ และ บุญยัง วิษณุมหิมาชัย.

โดย เทียน เลรามัญ | บุญยัง วิษณุมหิมาชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 331.625910593 ท733ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ระบบการบริหารแรงงาน และสภาพการทำงานของแรงงานไทใหญ่..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.625910593 ท733ร] (2).

44. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม / คณะผู้วิจัย, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 331.109593 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2555ชื่อเรื่องอื่น: การจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม. | โครงการวิจัย การจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.109593 ร451] (2).

45. รายงานการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการความประทับใจกับผลประเมินการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในประเทศไทย = Impression management strategies and the rate of perfomance appraisal : a case study of the telecommunication company in Thailand / โดย ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ.

โดย ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ย446ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557ชื่อเรื่องอื่น: กลยุทธ์การจัดการความประทับใจกับผลประเมินการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในประเทศไทย..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 ย446ร] (3).

46. รายงานการวิจัย การบริหารคนเก่ง : แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย = Talent management : global concepts and experiences from Thai public sector / สุนิสา ช่อแก้ว.

โดย สุนิสา ช่อแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส818ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยดิเรกชัยนาม, 2559ชื่อเรื่องอื่น: การบริหารคนเก่ง : แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส818ร] (1).

47. รายงานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกิจการขนส่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of work life approach to the operational officers : focusing on the transportation business in Muang Chiangmai / โดย บุญยัง วิษณุมหิมาชัย และ เทียน เลรามัญ.

โดย บุญยัง วิษณุมหิมาชัย | เทียน เลรามัญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3142 บ534ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกิจการขนส่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3142 บ534ร] (10).