ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 47 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. International symposium on human resources comparative studies in Asia

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. เทคนิคการประเมินการฝึกอบรมในองค์การ / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ช486ท (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : จัดจำหน่ายโดย สกายบุ๊กส์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ช486ท] (2).

3. เจ้านายในดวงใจ / เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ส929จ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ส929จ] (2).

4. ประวัติศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : วัฏจักรของรูปแบบสากลและการแปลกแยก = Human resources management practices in Thailand : a cycle of convergence and divergence / Thomas W. Lee, John E. Butler, Chaisin Cheocharnpipat

โดย ลี, โทมัส ดับบลิว | บัทเลอร์, จอห์น อี | ชัยสิน เชาว์ชาญพิพัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์วิจัยธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ล511ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ล511ป] (1).

5. รายงานผลการวิจัยเรื่อง บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 / ผู้วิจัย, สมชาย สุขสิริเสรีกุล

โดย สมชาย สุขสิริเสรีกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

6. รายงานการวิจัยเรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรขององค์การธุรกิจในประเทศไทย = Personnel recruitment and selection of business organizations in Thaialnd / โดย ชูชัย สมิทธิไกร.

โดย ชูชัย สมิทธิไกร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.311 ช647ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.311 ช647ร] (1).

7. การย้ายถิ่นข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน : นโยบาย และผลกระทบ / คณะผู้วิจัย, พัชราวลัย วงศ์บุญสิน ... [และคนอื่นๆ]

โดย พัชราวลัย วงศ์บุญสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 304.859 ก498 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2544?]ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัย. นโยบาย และผลกระทบ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.859 ก498] (1).

8. แรงงานไทย : 35 ปีบนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ = Thai labor : 35 Years along Thailand's economic growth / ผู้เขียน, นิคม จันทรวิทุร

โดย นิคม จันทรวิทุร.

เลขเรียกหนังสือ: 331 น553ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.), 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 น553ร] (3).

9. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย = Personnel satisfaction towards the administrative system of The Prince Royal's College / นิธิมา คู่โชติกุล

โดย นิธิมา คู่โชติกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 น614ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.2 น614ค] (1). Items available for reference: [Call number: 371.2 น614ค] (1).

10. คู่มือวิทยากรอบรม ฉบับพกพา = The trainer's pocketbook / โดย จอห์น ทาวน์เซนด์ ; แปลและเรียบเรียงโดย บุญเลิศ วงศ์พรม

โดย ทาวน์เซนด์, จอห์น | บุญเลิศ วงศ์พรม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ท381ค (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิสสิเนส เพรส, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ท381ค] (1).

11. ความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนที่จะบรรจุเป็นพนักงานประจำ = Opinions of Chiang Mai University Officers with regards to the assessment of the performance appraisal / ศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ

โดย ศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ศ491ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 ศ491ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.3125 ศ491ค] (1).

12. การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบไทยๆ / โดย นิสดารก์ เวชยานนท์

โดย นิสดารก์ เวชยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3009593 น693ก 2545 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3009593 น693ก 2545] (2).

13. ความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพต่องานที่ปฏิบัติ = Job satisfaction of Payap University employees / อัมพร นพคุณ

โดย อัมพร นพคุณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 อ555ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 อ555ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 อ555ค] (1).

14. การศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด = The study of satisfaction in working of the employees at the Viriyah Insurance Company Limited / กษิรา ขันคำนันต๊ะ

โดย กษิรา ขันคำนันต๊ะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ก333ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 ก333ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 ก333ก] (1).

15. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Job satisfaction of employees at Innovex (Thailand) Co., Ltd. / รัฐภูมิ เฮงรัศมี

โดย รัฐภูมิ เฮงรัศมี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ร356ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 ร356ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 ร356ค] (1).

16. วิธีเขียนมายด์แม็ป ฉบับเจ้าสำนัก = How to mind map / เขียน, โทนี บูซาน ; แปล, ธัญกร วีระนนท์ชัย

โดย บูซาน, โทนี | ธัญกร วีระนนท์ชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 153.42 บ699ว (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ขวัญข้าว'94, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.42 บ699ว] (3).

17. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทมดยิ้ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด จังหวัดลำปาง = Human resourse management of staff Moodyeem Entertainment Limited / เกื้อกูล มณีศรี

โดย เกื้อกูล มณีศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ก863ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ก863ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.3 ก863ก] (1).

18. กลยุทธ์ชนะการเปลี่ยนแปลง : 24 แนวทางในการบริหารทีมท่ามกลางภาวะวิกฤต = Managing in times of change / ผู้แต่ง, Michael D. Maginn ; แปลและเรียบเรียง, พัชสิรี ชมภูคำ

โดย มาจินน์, ไมเคิล | พัชสิรี ชมภูคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406 ม415ก (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.406 ม415ก] (2).

19. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพอใจในการทำงานของวิศวกรในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Factors affecting work satisfaction of engineers in the Northern Region Industrial Estate / ปาริชาต ปัญญาเดช

โดย ปาริชาต ปัญญาเดช | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ป553ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 ป553ป] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 ป553ป] (1).

20. คุณภาพชีวิตการทำงาน และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัทเทพปัญญาธุรกิจ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of work life and the factors affecting the quality of work life toward the employees of Theppanya Company Limited, Chiangmai / ดวงมณี จันทร์ทิพย์

โดย ดวงมณี จันทร์ทิพย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31423 ด218ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31423 ด218ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31423 ด218ค] (1).