ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 20 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย = Personnel satisfaction towards the administrative system of The Prince Royal's College / นิธิมา คู่โชติกุล

โดย นิธิมา คู่โชติกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 น614ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.2 น614ค] (1). Items available for reference: [Call number: 371.2 น614ค] (1).

2. ความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนที่จะบรรจุเป็นพนักงานประจำ = Opinions of Chiang Mai University Officers with regards to the assessment of the performance appraisal / ศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ

โดย ศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ศ491ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 ศ491ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.3125 ศ491ค] (1).

3. ความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพต่องานที่ปฏิบัติ = Job satisfaction of Payap University employees / อัมพร นพคุณ

โดย อัมพร นพคุณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 อ555ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 อ555ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 อ555ค] (1).

4. การศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด = The study of satisfaction in working of the employees at the Viriyah Insurance Company Limited / กษิรา ขันคำนันต๊ะ

โดย กษิรา ขันคำนันต๊ะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ก333ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 ก333ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 ก333ก] (1).

5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Job satisfaction of employees at Innovex (Thailand) Co., Ltd. / รัฐภูมิ เฮงรัศมี

โดย รัฐภูมิ เฮงรัศมี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ร356ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 ร356ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 ร356ค] (1).

6. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทมดยิ้ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด จังหวัดลำปาง = Human resourse management of staff Moodyeem Entertainment Limited / เกื้อกูล มณีศรี

โดย เกื้อกูล มณีศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ก863ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ก863ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.3 ก863ก] (1).

7. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพอใจในการทำงานของวิศวกรในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Factors affecting work satisfaction of engineers in the Northern Region Industrial Estate / ปาริชาต ปัญญาเดช

โดย ปาริชาต ปัญญาเดช | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ป553ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 ป553ป] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 ป553ป] (1).

8. คุณภาพชีวิตการทำงาน และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัทเทพปัญญาธุรกิจ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of work life and the factors affecting the quality of work life toward the employees of Theppanya Company Limited, Chiangmai / ดวงมณี จันทร์ทิพย์

โดย ดวงมณี จันทร์ทิพย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31423 ด218ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31423 ด218ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31423 ด218ค] (1).

9. การรับรู้คุณภาพการให้บริการทางด้านการแพทย์ของผู้ป่วยนอกของ สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Preception of medical service quality by Special Medical Service Center, Chiangmai University's out patients / เนาวพร ศรีทุมมา

โดย เนาวพร ศรีทุมมา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 น835ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.) -- มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 น835ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 น835ก] (1).

10. ความพึงพอใจของพนักงานต่อการบริหารจัดการของ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด = The satisfaction of the employees toward the managerial of Chaipattana Transportation Chiangmai Co., Ltd. / เสาวลักษณ์ ทองคำคูณ

โดย เสาวลักษณ์ ทองคำคูณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ส945ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 ส945ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 ส945ค] (1).

11. คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานโรงงานอาหารบรรจุกระป๋องในเขต อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ = The study of employees' life quality of canned food factory in Sansai District, Chiang Mai / อัญชลีภรณ์ จันต๊ะแก้ว

โดย อัญชลีภรณ์ จันต๊ะแก้ว | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31423 อ525ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31423 อ525ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31423 อ525ค] (1).

12. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนทดแทน และกองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้างหรือผู้ประกันตน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and understanding about compensation fund and social security fund of employers, and employees or the insured in Muang District, ChiangMai / จริยาภรณ์ มณีขัติย์

โดย จริยาภรณ์ มณีขัติย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 368.4 จ164ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 368.4 จ164ค] (1). Items available for reference: [Call number: 368.4 จ164ค] (1).

13. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปฯ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Job satisfaction of nurse general Nursing Department in Maharaj Nakon Chiang Mai Hospital / วันวิสาข์ แท่นมณี

โดย วันวิสาข์ แท่นมณี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ว436ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 ว436ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 ว436ค] (1).

14. การศึกษาระดับความเครียดและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน หจก.เชียงรายวีระ และบริษัทในเครือ = A study of tension and satisfaction level in working of employees at Chiangrai Veera Company Limited and its subsidairy companies / กัญญา วีรศิริกุล

โดย กัญญา วีรศิริกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ก383ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 ก383ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 ก383ก] (1).

15. ความคิดเห็นของพนักงานสำนักงานบริการโทรศัพท์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ต่อการแปรรูปองค์การโทรศัพท์เป็นบริษัทมหาชน = The opinions of the officials of the Telephone Organization on Thailand in Chiang Mai Province on privatization to be public company / ปิยภรณ์ เหลืองอุทัย

โดย ปิยภรณ์ เหลืองอุทัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.925 ป619ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.925 ป619ค] (1). Items available for reference: [Call number: 338.925 ป619ค] (1).

16. ความพึงพอใจในงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of the public officers and the employees in the Regional Audit Office No. 8 / สุวคนธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยูธยา

โดย สุวคนธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ส868ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 ส868ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 ส868ค] (1).

17. การศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจัยการปฏิบัติงานหลังจากการรีเอนจิเนียริ่งของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Job satisfaction after re-engineering of staff's Krung Sri Ayuttaya Bank Public company Limited in Chiang Mai and Lamphun Provinces / ภูริวัฒน์ โรจนวิภาต

โดย ภูริวัฒน์ โรจนวิภาต | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ภ682ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 ภ682ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 ภ682ก] (1).

18. mai (Market for alternative investment) stock focus / จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0065 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0065] (5). Items available for reference: [Call number: SET 0065] (3).

19. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป = Factors affecting job satisfaction of the employees : Thai Union Group / วิทยานิพนธ์ของ แสงสุรีย์ สิพกิจ

โดย แสงสุรีย์ สิพกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ส964ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.บ.)--มหาวิทยาลัยณิวัฒนา, 2546 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 ส964ป] (3). Items available for reference: [Call number: 658.31422 ส964ป] (1).

20. ศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่เกีวยข้องกับการลาออกของพนักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาภาคเหนือ = The study of causes and factors related to resign of the employees in Property Care Services [Thailand] Co., Ltd. [Northern Branch] / พลลิกา พร้อมเพรียง

โดย พัลลิกา พร้อมเพรียง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.313 พ579ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.) -- มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.313 พ579ศ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.313 พ579ศ] (1).