ผลการค้นหาของคุณมี 18 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. International symposium on human resources comparative studies in Asia

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. ประวัติศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : วัฏจักรของรูปแบบสากลและการแปลกแยก = Human resources management practices in Thailand : a cycle of convergence and divergence / Thomas W. Lee, John E. Butler, Chaisin Cheocharnpipat

โดย ลี, โทมัส ดับบลิว | บัทเลอร์, จอห์น อี | ชัยสิน เชาว์ชาญพิพัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์วิจัยธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ล511ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ล511ป] (1).

3. รายงานการวิจัยเรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรขององค์การธุรกิจในประเทศไทย = Personnel recruitment and selection of business organizations in Thaialnd / โดย ชูชัย สมิทธิไกร.

โดย ชูชัย สมิทธิไกร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.311 ช647ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.311 ช647ร] (1).

4. การย้ายถิ่นข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน : นโยบาย และผลกระทบ / คณะผู้วิจัย, พัชราวลัย วงศ์บุญสิน ... [และคนอื่นๆ]

โดย พัชราวลัย วงศ์บุญสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 304.859 ก498 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2544?]ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัย. นโยบาย และผลกระทบ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.859 ก498] (1).

5. แรงงานไทย : 35 ปีบนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ = Thai labor : 35 Years along Thailand's economic growth / ผู้เขียน, นิคม จันทรวิทุร

โดย นิคม จันทรวิทุร.

เลขเรียกหนังสือ: 331 น553ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.), 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 น553ร] (3).

6. การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบไทยๆ / โดย นิสดารก์ เวชยานนท์

โดย นิสดารก์ เวชยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3009593 น693ก 2545 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3009593 น693ก 2545] (2).

7. ผลกระทบของประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมที่มีต่อฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้าง และสังคม : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสถานประกอบการขนาดใหญ่กับขนาดเล็ก = The impact of social security benefits on employee, employer and society : studies on large and small firms / เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์

โดย เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 368.4 ส887ผ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 368.4 ส887ผ] (2).

8. รายงานการวิจัย บทบาทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อภาวะจิตลักษณะของบุคลากรในองค์การที่บริหารจัดการโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง = The effect of the sufficiency economy on the psychological trait of the employee in the sufficiency economy management organization / ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552ชื่อเรื่องอื่น: บทบาทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อภาวะจิตลักษณะของบุคลากรในองค์การที่บริหารจัดการโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ร451] (1).

9. รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับคุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า = The civil servant system of the future : the human resource management system in supporting characteristics of civil servants for the next decads / หัวหน้าโครงการวิจัย, ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข

โดย ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล.

เลขเรียกหนังสือ: 352.63 ฉ233ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552ชื่อเรื่องอื่น: ระบบข้าราชการในอนาคต : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับคุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.63 ฉ233ร] (1).

10. รายงายการวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรสมัยใหม่หรือองค์กรสมรรถนะสูง / กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์

โดย กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ก674ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาทุนมนุษย์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรสมัยใหม่หรือองค์กรสมรรถนะสูง.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ก674ร] (1).

11. บทบาทของบรรษัทภิบาลในการกำกับดูแลคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจไทย = The role of corporate governance in monitoring human resource's quality in Thai enterprise / เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์

โดย เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส887บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส887บ] (1).

12. รายงานฉบับสมบูรณ์ แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและทางออก / นภาพร อติวานิชยพงศ์ และคณะ.

โดย นภาพร อติวานิชยพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 331.09593 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2555ชื่อเรื่องอื่น: แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและทางออก..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.09593 ร451] (1).

13. รายงานการวิจัย การบริหารคนเก่ง : แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย = Talent management : global concepts and experiences from Thai public sector / สุนิสา ช่อแก้ว.

โดย สุนิสา ช่อแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส818ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยดิเรกชัยนาม, 2559ชื่อเรื่องอื่น: การบริหารคนเก่ง : แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส818ร] (1).

14. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง ผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมทอผ้า / โดย ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47677 ส181ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47677 ส181ร] (4).

15. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในองค์กรชั้นนำ 5 แห่ง / โดย สำนักงานวิจัยและระบบสารสนเทศ

โดย สำนักงานวิจัยและระบบสารสนเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ส691ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ส691ร] (4).

16. รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต : บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า = The civil servant system of the future : roles and responsiblities of the Civil Service Commission, Office of the Civil Service Commissin, and public agencies in managing human resouce for the next decade / หัวหน้าโครงการวิจัย, ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข

โดย ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล.

เลขเรียกหนังสือ: 352.63 ฉ233ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552ชื่อเรื่องอื่น: ระบบข้าราชการในอนาคต : บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.63 ฉ233ร] (1).

17. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม / คณะผู้วิจัย, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 331.109593 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2555ชื่อเรื่องอื่น: การจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม. | โครงการวิจัย การจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.109593 ร451] (2).

18. รายงานการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการความประทับใจกับผลประเมินการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในประเทศไทย = Impression management strategies and the rate of perfomance appraisal : a case study of the telecommunication company in Thailand / โดย ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ.

โดย ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ย446ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557ชื่อเรื่องอื่น: กลยุทธ์การจัดการความประทับใจกับผลประเมินการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในประเทศไทย..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 ย446ร] (3).