ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 10 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบไทยๆ / โดย นิสดารก์ เวชยานนท์

โดย นิสดารก์ เวชยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3009593 น693ก 2545 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3009593 น693ก 2545] (2).

2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทมดยิ้ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด จังหวัดลำปาง = Human resourse management of staff Moodyeem Entertainment Limited / เกื้อกูล มณีศรี

โดย เกื้อกูล มณีศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ก863ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ก863ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.3 ก863ก] (1).

3. สูตรลับแห่งชัยชนะ : 24 เคล็ดลับในการกระตุ้นให้ลูกน้องและพนักงานกระตืนรือร้นในการทำงาน = How to motivate every employee / ผู้แต่ง, Anne Bruce ; แปลและเรียบเรียง, ศุลีพร บุญบงการ,

โดย บรูซ, แอนเน | ศุลีพร บุญบงการ | จินตนา บุญบงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 บ231ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.314 บ231ส] (2).

4. รายงานการวิจัย บทบาทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อภาวะจิตลักษณะของบุคลากรในองค์การที่บริหารจัดการโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง = The effect of the sufficiency economy on the psychological trait of the employee in the sufficiency economy management organization / ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552ชื่อเรื่องอื่น: บทบาทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อภาวะจิตลักษณะของบุคลากรในองค์การที่บริหารจัดการโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ร451] (1).

5. รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับคุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า = The civil servant system of the future : the human resource management system in supporting characteristics of civil servants for the next decads / หัวหน้าโครงการวิจัย, ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข

โดย ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล.

เลขเรียกหนังสือ: 352.63 ฉ233ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552ชื่อเรื่องอื่น: ระบบข้าราชการในอนาคต : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับคุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.63 ฉ233ร] (1).

6. รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต : บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า = The civil servant system of the future : roles and responsiblities of the Civil Service Commission, Office of the Civil Service Commissin, and public agencies in managing human resouce for the next decade / หัวหน้าโครงการวิจัย, ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข

โดย ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล.

เลขเรียกหนังสือ: 352.63 ฉ233ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552ชื่อเรื่องอื่น: ระบบข้าราชการในอนาคต : บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.63 ฉ233ร] (1).

7. รายงายการวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรสมัยใหม่หรือองค์กรสมรรถนะสูง / กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์

โดย กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ก674ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาทุนมนุษย์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรสมัยใหม่หรือองค์กรสมรรถนะสูง.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ก674ร] (1).

8. รายงานการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการความประทับใจกับผลประเมินการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในประเทศไทย = Impression management strategies and the rate of perfomance appraisal : a case study of the telecommunication company in Thailand / โดย ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ.

โดย ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ย446ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557ชื่อเรื่องอื่น: กลยุทธ์การจัดการความประทับใจกับผลประเมินการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในประเทศไทย..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 ย446ร] (3).

9. รายงานการวิจัย การบริหารคนเก่ง : แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย = Talent management : global concepts and experiences from Thai public sector / สุนิสา ช่อแก้ว.

โดย สุนิสา ช่อแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส818ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยดิเรกชัยนาม, 2559ชื่อเรื่องอื่น: การบริหารคนเก่ง : แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส818ร] (1).

10. รายงานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกิจการขนส่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of work life approach to the operational officers : focusing on the transportation business in Muang Chiangmai / โดย บุญยัง วิษณุมหิมาชัย และ เทียน เลรามัญ.

โดย บุญยัง วิษณุมหิมาชัย | เทียน เลรามัญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3142 บ534ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกิจการขนส่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3142 บ534ร] (10).