ผลการค้นหาของคุณมี 9 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เจ้านายในดวงใจ / เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ส929จ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ส929จ] (2).

2. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในองค์กรชั้นนำ 5 แห่ง / โดย สำนักงานวิจัยและระบบสารสนเทศ

โดย สำนักงานวิจัยและระบบสารสนเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ส691ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ส691ร] (4).

3. ประวัติศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : วัฏจักรของรูปแบบสากลและการแปลกแยก = Human resources management practices in Thailand : a cycle of convergence and divergence / Thomas W. Lee, John E. Butler, Chaisin Cheocharnpipat

โดย ลี, โทมัส ดับบลิว | บัทเลอร์, จอห์น อี | ชัยสิน เชาว์ชาญพิพัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์วิจัยธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ล511ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ล511ป] (1).

4. รายงานผลการวิจัยเรื่อง บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 / ผู้วิจัย, สมชาย สุขสิริเสรีกุล

โดย สมชาย สุขสิริเสรีกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

5. การย้ายถิ่นข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน : นโยบาย และผลกระทบ / คณะผู้วิจัย, พัชราวลัย วงศ์บุญสิน ... [และคนอื่นๆ]

โดย พัชราวลัย วงศ์บุญสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 304.859 ก498 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2544?]ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัย. นโยบาย และผลกระทบ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.859 ก498] (1).

6. การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบไทยๆ / โดย นิสดารก์ เวชยานนท์

โดย นิสดารก์ เวชยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3009593 น693ก 2545 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3009593 น693ก 2545] (2).

7. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทมดยิ้ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด จังหวัดลำปาง = Human resourse management of staff Moodyeem Entertainment Limited / เกื้อกูล มณีศรี

โดย เกื้อกูล มณีศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ก863ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ก863ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.3 ก863ก] (1).

8. รายงายการวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรสมัยใหม่หรือองค์กรสมรรถนะสูง / กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์

โดย กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ก674ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาทุนมนุษย์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรสมัยใหม่หรือองค์กรสมรรถนะสูง.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ก674ร] (1).

9. บทบาทของบรรษัทภิบาลในการกำกับดูแลคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจไทย = The role of corporate governance in monitoring human resource's quality in Thai enterprise / เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์

โดย เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส887บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส887บ] (1).