ผลการค้นหาของคุณมี 7 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การย้ายถิ่นข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน : นโยบาย และผลกระทบ / คณะผู้วิจัย, พัชราวลัย วงศ์บุญสิน ... [และคนอื่นๆ]

โดย พัชราวลัย วงศ์บุญสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 304.859 ก498 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2544?]ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัย. นโยบาย และผลกระทบ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.859 ก498] (1).

2. แรงงานไทย : 35 ปีบนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ = Thai labor : 35 Years along Thailand's economic growth / ผู้เขียน, นิคม จันทรวิทุร

โดย นิคม จันทรวิทุร.

เลขเรียกหนังสือ: 331 น553ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.), 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 น553ร] (3).

3. รายงานฉบับสมบูรณ์ แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและทางออก / นภาพร อติวานิชยพงศ์ และคณะ.

โดย นภาพร อติวานิชยพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 331.09593 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2555ชื่อเรื่องอื่น: แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและทางออก..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.09593 ร451] (1).

4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง ผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมทอผ้า / โดย ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47677 ส181ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47677 ส181ร] (4).

5. รายงานวิจัยเรื่อง ระบบการบริหารแรงงาน และสภาพการทำงานของแรงงานไทใหญ่ = Tai Yai employment system : working condition / โดย เทียน เลรามัญ และ บุญยัง วิษณุมหิมาชัย.

โดย เทียน เลรามัญ | บุญยัง วิษณุมหิมาชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 331.625910593 ท733ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ระบบการบริหารแรงงาน และสภาพการทำงานของแรงงานไทใหญ่..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.625910593 ท733ร] (2).

6. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม / คณะผู้วิจัย, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 331.109593 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2555ชื่อเรื่องอื่น: การจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม. | โครงการวิจัย การจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.109593 ร451] (2).

7. รายงานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกิจการขนส่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of work life approach to the operational officers : focusing on the transportation business in Muang Chiangmai / โดย บุญยัง วิษณุมหิมาชัย และ เทียน เลรามัญ.

โดย บุญยัง วิษณุมหิมาชัย | เทียน เลรามัญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3142 บ534ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกิจการขนส่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3142 บ534ร] (10).