ผลการค้นหาของคุณมี 9 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI. เล่ม 1 = Human resource management intelligence / โดย สรายุทธ์ หอมชื่น และทีมงาน

โดย สรายุทธ์ หอมชื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 658.300285 ส354ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.300285 ส354ป] (2).

2. โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI. เล่ม 2 = Human resource management intelligence / โดย สรายุทธ์ หอมชื่น และทีมงาน

โดย สรายุทธ์ หอมชื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 658.300285 ส354ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.300285 ส354ป] (2).

3. การประเมินผลงานพนักงานภาคปฏิบัติ พร้อมต้วอย่างแบบประเมิน / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

โดย สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.306 ส723ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.306 ส723ก] (6).

4. คู่มือตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ = Human resource management audit / ผู้เขียน, ธนดล หาญอมรเศรษฐ์.

โดย ธนดล หาญอมรเศรษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ธ139ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ธ139ค] (2).

5. รายงานการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการความประทับใจกับผลประเมินการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในประเทศไทย = Impression management strategies and the rate of perfomance appraisal : a case study of the telecommunication company in Thailand / โดย ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ.

โดย ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ย446ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557ชื่อเรื่องอื่น: กลยุทธ์การจัดการความประทับใจกับผลประเมินการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในประเทศไทย..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 ย446ร] (3).

6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management : an Asian perspective / ผู้แต่ง, Gary Dessler, Tan Chwee Huat ; แปลและเรียบเรียง, จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, สุวรรธนา เทพจิต

โดย เดสเลอร์, แกรี่ | จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ | สุวรรธนา เทพจิต | Tan Chwee Huat.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ด912ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ด912ก] (12).

7. เอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Organization and management and human resource management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553ชื่อเรื่องอื่น: องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ม246อ] (8).

8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลด้วย VB & VC# / ผู้แต่ง, ศุภชัย สมพานิช.

โดย ศุภชัย สมพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.300285 ศ683พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.300285 ศ683พ] (4).

9. รายงานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกิจการขนส่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of work life approach to the operational officers : focusing on the transportation business in Muang Chiangmai / โดย บุญยัง วิษณุมหิมาชัย และ เทียน เลรามัญ.

โดย บุญยัง วิษณุมหิมาชัย | เทียน เลรามัญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3142 บ534ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกิจการขนส่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3142 บ534ร] (10).