ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1464 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. Managing diversity : a complete desk reference and planning guide / Lee Gardenswartz, Anita Rowe

โดย Gardenswartz, Lee | Rowe, Anita.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3008 G218M 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3008 G218M 1998] (1).

102. Attitudes in and around organizations / Arthur P. Brief

โดย Brief, Arthur P.

เลขเรียกหนังสือ: 158.7 B853A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.7 B853A] (1).

103. การจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน = Formulation of compensation structure / โดย กิ่งพร ทองใบ

โดย กิ่งพร ทองใบ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ก634ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2541?สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ก634ก] (2).

104. การบริหารงานบุคคล = Personnel administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.30076 ม246ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 22ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.30076 ม246ก 2540] (1).

105. วิธีฟัดตัวแสบ / แปล, บุญมาก พรหมพ้วย

โดย บุญมาก พรหมพ้วย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ว614 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 1412 Press, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ว614] (3).

106. คู่มือหัวหน้างาน : คู่มือครูวิชาธุรกิจ = In charge / Gordon P. Rabey ; ธีรจิต บุรุษพัฒน์, แปล

โดย ราบี, กอร์ดอน พี | ธีรจิต บุรุษพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ร443ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ร443ค] (1).

107. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลมืออาชีพ = Professional personnel management / เขียน, อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช.

โดย อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ194ผ 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฮิวแมน เฮอริเทท, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 อ194ผ 2542] (2).

108. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / พยอม วงศ์สารศรี

โดย พยอม วงศ์สารศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 พ216ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, [2534?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 พ216ก] (1).

109. Images of organization : the executive edition / Gareth Morgan

โดย Morgan, Gareth.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 M849I ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 M849I] (1).

110. การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง = Structured selection interview / เขียนโดย วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

โดย วีระวัฒน์ ปันนิตามัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31124 ว848ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31124 ว848ก] (1).

111. ทำงานกับคน / ผู้แต่งหรือผู้รวบรวม, ผัน จันทรปาน

โดย ผัน จันทรปาน.

เลขเรียกหนังสือ: 331 ผ271ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 ผ271ท] (2).

112. เป็นหัวไม่ใช้หาง / สมพิศ วิชญวิเชียร, เขียน

โดย สมพิศ วิชญวิเชียร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ส269ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ส269ป] (1).

113. ประสบการณ์ในการบริหารบุคลากร / โดย พนัส หันนาคินทร์

โดย พนัส หันนาคินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 พ196ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 พ196ป] (2).

114. ชี้ถูก ชี้ผิด-- แง่คิดบริหารฅน / ผู้เขียน, กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

โดย กฤษฎ์ อุทัยรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ก278ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ก278ช] (1).

115. Human resource champions : the next agenda for adding value and delivering results / Dave Ulrich

โดย Ulrich, Dave.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 U45H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Harvard Business School Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 U45H] (2).

116. Modern human relations at work / Richard M. Hodgetts

โดย Hodgetts, Richard M.

เลขเรียกหนังสือ: 302 H689M 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : The Dryden Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 H689M 1999] (1).

117. การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ = Personnel training in organizations / ชูชัย สมิทธิไกร

โดย ชูชัย สมิทธิไกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ช647ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ช647ก 2542] (1).

118. คู่มือการสร้างและการใช้เกมประกอบการอบรม / ผู้เขียน, วารินทร์ อักษรนำ

โดย วารินทร์ อักษรนำ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ว483ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ว483ค] (2).

119. การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวทางใหม่ / โดย ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

โดย ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ป384ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ป384ก] (2).

120. การฝึกอบรมเชิงพัฒนา = Training and development / จงกลนี ชุติมาเทวินทร์

โดย จงกลนี ชุติมาเทวินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 จ115ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเชียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 จ115ก] (2).