ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1464 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. Facilitation skills : the ASTD trainer's sourcebook / Dennis C. Kinlaw

โดย Kinlaw, Dennis C.

เลขเรียกหนังสือ: 374.2 K55F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw Hill, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 374.2 K55F] (1).

122. Organizational communication : approaches and processes / Katherine Miller

โดย Miller, Katherine.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 M648O 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadsworth Publishing, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 M648O 1999] (1).

123. ภาวะผู้นำเชิงการบริหารของปลัดกระทรวงมหาดไทย : ศึกษากรณี นายอนันต์ อนันตกูล = Administrative leadership of the permanent secretary of the ministry of the interior : a case study of Mr. Anand Anantakoon / สัญญา ศิวิโรจน์

โดย สัญญา ศิวิโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 352.39 ส557ภ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 352.39 ส557ภ] (1).

124. บันทึก (ลับ) นักบริหาร : การบริหารเชิงประสบการณ์ / โดย ท. เฒ่าแก่

โดย ท. เฒ่าแก่.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ท111บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ท111บ] (1).

125. Re-inventing HR : changing roles to create the high-performance organization / editor and contributor, Margaret Butteriss

โดย Butteriss, Margaret.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 R281 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Toronto, Ont. : John Wiley & Sons, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 R281] (1).

126. ผู้จัดการฝึกอบรมมืออาชีพ / โดย พิชัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์

โดย พิชัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 พ643ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 พ643ผ] (2).

127. การบริหารงานบุคคล = Personnel management / บรรยงค์ โตจินดา.

โดย บรรยงค์ โตจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 บ178ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 บ178ก] (1).

128. ทำไมลูกน้องไม่ทำงาน / โดย ปริญญา ตันสกุล

โดย ปริญญา ตันสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3045 ป458ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยู-ยอส คอร์ปอเรชั่น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3045 ป458ท] (1).

129. Human resource management / R. Wayne Mondy, Robert M. Noe, Shane R. Premeaux

โดย Mondy, R. Wayne | Noe, Robert M | Premeaux, Shane R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 M741H 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle Rever, N.J. : Prentice Hall, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 M741H 1999] (1).

130. The ROI of human capital : measuring the economic value of employee performance / Jac Fitz-enz

โดย Fitz-enz, Jac.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1524 F548R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : AMACOM, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1524 F548R] (1).

131. Compensation / George T. Milkovich, Jerry M. Newman, with the assistance of Carolyn Milkovich

โดย Milkovich, George T | Newman, Jerry M | Milkovich, Carolyn.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 M644C 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed. international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Irwin McGraw-Hill, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 M644C 1999] (1).

132. Putting people first / ฉบับภาษาไทยแปลและเรียบเรียงโดย กุณฑลี คงอ่ำ

โดย กุณฑลี คงอ่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 พ828 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : TMI, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 พ828] (1).

133. การสรรหาและบรรจุพนักงาน = Recruitment and placement of personnel / ผู้เรียบเรียง, สุภาพร พิศาลบุตร

โดย สุภาพร พิศาลบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3112 ส838ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3112 ส838ก] (2).

134. The human equation : building profits by putting people first / Jeffrey Pfeffer

โดย Pfeffer, Jeffrey.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 P524H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. Harvard Business School Press, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.314 P524H] (1).

135. Dealing with people you can't stand : how to bring out the best in people at their worst / Rick Brinkman, Rick Kirschner

โดย Brinkman, Rick | Kirschner, Rick.

เลขเรียกหนังสือ: 158.2 B858D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.2 B858D] (1).

136. Heart at work : stories and strategies for building self-esteem and reawakening the soul at work / Jack Canfield and Jacqueline Miller

โดย Canfield, Jack | Miller, Jacqueline.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 C222H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw Hill, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 C222H] (1).

137. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resources management / เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง

โดย เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ก768ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ตำราในโครงการผลิตตำรา ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ก768ก 2543] (2).

138. คู่มือการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม / สัมมนา / โดย ชาญ สวัสดิ์สาลี.

โดย ชาญ สวัสดิ์สาลี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ช483ค 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ช483ค 2542] (2).

139. การผลัดดันพลังงานของทุกคนเพื่อชัยชนะ = Employeeship / เคล้าส์ โมลเลอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย กุณฑลี คงอ่ำ ; ภาพประกอบโดย สวานต์ อาลเซน

โดย โมลเลอร์, เคล้าส์ | กุณฑลี คงอ่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ม949ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : TMI, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ม949ก] (1).

140. การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม / ผู้เขียน, นงลักษณ์ สินสืบผล

โดย นงลักษณ์ สินสืบผล | สถาบันราชภัฏธนบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312 น149ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312 น149ก] (1).