ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1467 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวทางใหม่ / โดย ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

โดย ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ป384ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ป384ก 2543] (2).

142. ครบเครื่องเรื่องวิทยากร. เล่ม 1 / สุวิทย์ มูลคำ

โดย สุวิทย์ มูลคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ส881ค 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ส881ค 2543] (2).

143. Business information technology management alternative and adaptive futures / edited by Ray Hackney and Dennis Dunn

โดย Hackney, Ray | Dunn, Dennis.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 B978 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmills : Macmillan Press, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 B978] (1).

144. Teamworking / edited by Stephen Procter and Frank Mueller

โดย Procter, Stephen | Mueller, Frank.

เลขเรียกหนังสือ: 658.402 T253 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmills : Macmillan Press, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.402 T253] (1).

145. เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ / โดย กิติ ตยัคคานนท์

โดย กิติ ตยัคคานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ก676ท 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เปลวอักษร, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ก676ท 2543] (1).

146. มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ = Human relation in organization / ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว

โดย ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 ร261ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 ร261ม] (3).

147. บริหารเฉกเช่นมาเฟีย / มาเฟีย (ตัวจริง), เขียน ; วิจักขณา, แปล

โดย มาเฟีย (ตัวจริง) | วิจักขณา.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ม456บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ม456บ] (1).

148. Emotional intelligence at work : the untapped edge for success / Hendrie Weisinger

โดย Weisinger, Hendrie.

เลขเรียกหนังสือ: 650.13 W427E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Jossey-Bass, 2000, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.13 W427E] (1).

149. ทักษะการกำกับดูแล = Supervisory skills / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.302 ช486ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มัลติอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.302 ช486ท] (2).

150. Harvard business review on work and life balance

โดย Harvard Business Review.

เลขเรียกหนังสือ: 306.36 H339 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Harvard Business Review, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.36 H339] (1).

151. ระเบียบข้อบังคับการบริหารทรัพยากรบุคคล / โดย กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

โดย กฤษฎ์ อุทัยรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ก278ร 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ก278ร 2543] (2).

152. สมัครงานและสัมภาษณ์ / โดย ภิรมย์ พุทธรัตน์

โดย ภิรมย์ พุทธรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.311 ภ545ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.311 ภ545ส] (1).

153. Training tough topics / [edited by] Liz Winfeld

โดย Winfeld, Liz.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31244 T768 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Amacom, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31244 T768] (2).

154. The encyclopedia of leadership : a practical guide to popular leadership theories and techniques / Murray Hiebert, Bruce Klatt

โดย Hiebert, Murray | Klatt, Bruce.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 H633E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 H633E] (1).

155. Business-driven compensation policies : integrating compensation systems with corporate strategies / Robert L. Heneman

โดย Heneman, Robert L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.322 H494B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Amacom, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.322 H494B] (1).

156. How to conduct organizational surveys : a step-by-step guide / Jack E. Edwards ... [et al.]

โดย Edwards, Jack E.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3140723 H847 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3140723 H847] (1).

157. การประเมินผลงานฝึกอบรม : การตรวจสอบความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ / โดย ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

โดย ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ณ311ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ณ311ก] (2).

158. The big book of humorous training games / Doni Tamblyn, Sharyn Weiss

โดย Tamblyn, Doni | Weiss, Sharyn.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 T155B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 T155B] (1).

159. Organizational theory : text and cases / Gareth R. Jones.

โดย Jones, Gareth R.

เลขเรียกหนังสือ: 302.35 J77O 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.35 J77O 1998] (1).

160. รายงานผลการสำรวจ ดัชนีผลิตภาพแรงงาน ประจำปี ... / ฝ่ายสถิติแรงงาน กองวิชาการและแผนงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. กองวิชาการและแผนงาน. ฝ่ายสถิติแรงงาน.

เลขเรียกหนังสือ: 331.1 ก169ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.1 ก169ร] (1).