ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1440 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Essentials of organizational behavior / Stephen P. Robbins.

โดย Robbins, Stephen P.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 R636E 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 R636E 1992] (1).

2. The handbook of human resource management / edited by Brian Towers

โดย Towers, Brian.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 H236 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 H236] (1).

3. เทคนิคใหม่ในการคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงาน = Hiring the best / ของ มาร์ติน จอห์น เยต ; เรียบเรียงโดย เริงศักดิ์ ปานเจริญ.

โดย เยต, มาร์ติน จอห์น | เริงศักดิ์ ปานเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3112 ย512ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3112 ย512ท] (4).

4. กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาบุคลากร / โดย เจน อัลแลน ; ปรีชา ศรีวาลัย, แปลและเรียบเรียง.

โดย อัลแลน, เจน | ปรีชา ศรีวาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ573ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 อ573ก] (6).

5. คำถามสำเร็จรูปสำหรับการสัมภาษณ์ / โดย มัลโคล์ม พีล ; แปลและเรียบเรียงโดย ปรีชา ศรีวาลัย.

โดย พีล, มัลโคล์ม | ปรีชา ศรีวาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31124 พ799ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31124 พ799ค] (4).

6. ประเมินผลทีมงาน : กุญแจสำคัญของธุรกิจ = Appraising your stapp / ของ ฟิลิป มูน ; เรียบเรียงโดย วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา

โดย มูน, ฟิลิป | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ม661ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 ม661ป] (4).

7. 62 ข้อ ศิลปะและเทคนิคการชนะใจคน = Motivating people / โดย เคิร์ท แฮงค์ส ; ปราชญา กล้าผจัญ, แปลเรียบเรียง.

โดย แฮงค์ส, เคิร์ท | ปราชญา กล้าผจัญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ฮ829ห 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ณ ฌาน, 2534ชื่อเรื่องอื่น: หกสิบสองข้อ ศิลปะและเทคนิคการชนะใจคน.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 ฮ829ห 2534] (1).

8. วิสัยทัศน์ 2020 / เขียน สแตน เดวิส, บิล เดวิดสัน ; คณะผู้แปลและเรียบเรียง วันชัย ขันตี ... [และคนอื่นๆ]

โดย เดวิส, สแตน | วันชัย ขันตี | เดวิดสัน, บิล.

เลขเรียกหนังสือ: 650 ด898ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650 ด898ว] (5).

9. การบริหารงานบุคคลในแนวทางใหม่ / ทองศรี กำภู ณ อยุธยา, บรรณาธิการ.

โดย ทองศรี กำภู ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ก459 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ก459 2532] (9).

10. ยอดหญิงนักบริหาร = Knowing your score / อลิซ อาร์มสตรอง ; แปลโดย รุจิเรข เลขะวงศ์.

โดย อาร์มสตรอง, อลิซ | รุจิเรข เลขะวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ649ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุณา-จตุพร, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 อ649ย] (1), PYULIB-DW [Call number: 658.3 อ649ย] (1).

11. การบริหารแรงงานสัมพันธ์ / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 331 ก813ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 ก813ก] (4).

12. Managing poeple at work : readings in personnel / Dale S. Beach.

โดย Beach, Dale S.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 B365M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, 1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 B365M] (1).

13. การประเมินผลการปฏิบัติงาน : แนวความคิด หลักการ วิธีการ และกระบวนการ / โดย อลงกรณ์ มีสุทธา, สมิต สัชฌุกร.

โดย อลงกรณ์ มีสุทธา | สมิต สัชฌุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 อ423ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 อ423ก] (4).

14. การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน = Wage & salary administration / ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ธ118ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ธ118ก 2539] (4).

15. ครรลองครองใจระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง / เรียบเรียงโดย ประวีณ ณ นคร.

โดย ประวีณ ณ นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.315 ป381ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.315 ป381ค] (2).

16. กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

โดย วิจิตรา วิเชียรชม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว528ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว528ก] (1).

17. คู่มือการยื่นข้อเรียกร้องและการเจรจาต่อรองสำหรับลูกจ้าง : ตามกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ / เรียบเรียงโดย สมยศ พฤกษาเกษมสุข.

โดย สมยศ พฤกษาเกษมสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 331.11 ส274ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.11 ส274ค] (3).

18. การบริหารงานบุคคล / ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ธ118ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ธ118ก 2540] (1).

19. คู่มือการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน / โดย เตือนตา สุวรรณจินดา.

โดย เตือนตา สุวรรณจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31124 ต833ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อัลฟา รีเสิร์ช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31124 ต833ค 2540] (6).

20. ศิลปะการบังคับบัญชา / ผู้เขียน, สิทธิโชค วรานุสันติกูล

โดย สิทธิโชค วรานุสันติกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส722ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, / 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส722ศ] (3).