ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 47 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. International symposium on human resources comparative studies in Asia

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. เทคนิคการประเมินการฝึกอบรมในองค์การ / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ช486ท (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : จัดจำหน่ายโดย สกายบุ๊กส์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ช486ท] (2).

3. เจ้านายในดวงใจ / เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ส929จ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ส929จ] (2).

4. ประวัติศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : วัฏจักรของรูปแบบสากลและการแปลกแยก = Human resources management practices in Thailand : a cycle of convergence and divergence / Thomas W. Lee, John E. Butler, Chaisin Cheocharnpipat

โดย ลี, โทมัส ดับบลิว | บัทเลอร์, จอห์น อี | ชัยสิน เชาว์ชาญพิพัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์วิจัยธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ล511ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ล511ป] (1).

5. รายงานผลการวิจัยเรื่อง บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 / ผู้วิจัย, สมชาย สุขสิริเสรีกุล

โดย สมชาย สุขสิริเสรีกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

6. รายงานการวิจัยเรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรขององค์การธุรกิจในประเทศไทย = Personnel recruitment and selection of business organizations in Thaialnd / โดย ชูชัย สมิทธิไกร.

โดย ชูชัย สมิทธิไกร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.311 ช647ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.311 ช647ร] (1).

7. การย้ายถิ่นข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน : นโยบาย และผลกระทบ / คณะผู้วิจัย, พัชราวลัย วงศ์บุญสิน ... [และคนอื่นๆ]

โดย พัชราวลัย วงศ์บุญสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 304.859 ก498 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2544?]ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัย. นโยบาย และผลกระทบ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.859 ก498] (1).

8. แรงงานไทย : 35 ปีบนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ = Thai labor : 35 Years along Thailand's economic growth / ผู้เขียน, นิคม จันทรวิทุร

โดย นิคม จันทรวิทุร.

เลขเรียกหนังสือ: 331 น553ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.), 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 น553ร] (3).

9. คู่มือวิทยากรอบรม ฉบับพกพา = The trainer's pocketbook / โดย จอห์น ทาวน์เซนด์ ; แปลและเรียบเรียงโดย บุญเลิศ วงศ์พรม

โดย ทาวน์เซนด์, จอห์น | บุญเลิศ วงศ์พรม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ท381ค (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิสสิเนส เพรส, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ท381ค] (1).

10. การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบไทยๆ / โดย นิสดารก์ เวชยานนท์

โดย นิสดารก์ เวชยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3009593 น693ก 2545 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3009593 น693ก 2545] (2).

11. ความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพต่องานที่ปฏิบัติ = Job satisfaction of Payap University employees / อัมพร นพคุณ

โดย อัมพร นพคุณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 อ555ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 อ555ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 อ555ค] (1).

12. วิธีเขียนมายด์แม็ป ฉบับเจ้าสำนัก = How to mind map / เขียน, โทนี บูซาน ; แปล, ธัญกร วีระนนท์ชัย

โดย บูซาน, โทนี | ธัญกร วีระนนท์ชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 153.42 บ699ว (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ขวัญข้าว'94, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.42 บ699ว] (3).

13. กลยุทธ์ชนะการเปลี่ยนแปลง : 24 แนวทางในการบริหารทีมท่ามกลางภาวะวิกฤต = Managing in times of change / ผู้แต่ง, Michael D. Maginn ; แปลและเรียบเรียง, พัชสิรี ชมภูคำ

โดย มาจินน์, ไมเคิล | พัชสิรี ชมภูคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406 ม415ก (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.406 ม415ก] (2).

14. สูตรลับแห่งชัยชนะ : 24 เคล็ดลับในการกระตุ้นให้ลูกน้องและพนักงานกระตืนรือร้นในการทำงาน = How to motivate every employee / ผู้แต่ง, Anne Bruce ; แปลและเรียบเรียง, ศุลีพร บุญบงการ,

โดย บรูซ, แอนเน | ศุลีพร บุญบงการ | จินตนา บุญบงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 บ231ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.314 บ231ส] (2).

15. รายงายการวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรสมัยใหม่หรือองค์กรสมรรถนะสูง / กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์

โดย กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ก674ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาทุนมนุษย์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรสมัยใหม่หรือองค์กรสมรรถนะสูง.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ก674ร] (1).

16. บทบาทของบรรษัทภิบาลในการกำกับดูแลคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจไทย = The role of corporate governance in monitoring human resource's quality in Thai enterprise / เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์

โดย เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส887บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส887บ] (1).

17. รายงานฉบับสมบูรณ์ แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและทางออก / นภาพร อติวานิชยพงศ์ และคณะ.

โดย นภาพร อติวานิชยพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 331.09593 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2555ชื่อเรื่องอื่น: แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและทางออก..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.09593 ร451] (1).

18. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง ผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมทอผ้า / โดย ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47677 ส181ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47677 ส181ร] (4).

19. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในองค์กรชั้นนำ 5 แห่ง / โดย สำนักงานวิจัยและระบบสารสนเทศ

โดย สำนักงานวิจัยและระบบสารสนเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ส691ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ส691ร] (4).

20. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย = Personnel satisfaction towards the administrative system of The Prince Royal's College / นิธิมา คู่โชติกุล

โดย นิธิมา คู่โชติกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 น614ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.2 น614ค] (1). Items available for reference: [Call number: 371.2 น614ค] (1).