ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 94 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือครึ่งหลัง ปี ... / ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

โดย ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำปาง : ศูนย์, 2553-สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. รายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือรายปี ... / ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

โดย ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำปาง : ศูนย์, 2553-สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. ศัพท์เฉพาะในงานบริหารบุคคล = Personnel administration terminology / เรียบเรียง, อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช

โดย อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3003 อ194ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฮิวแมน เฮอริเทจ, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.3003 อ194ศ] (3).

4. Dictionary of personnel and human resources management / R. Bennett

โดย Bennett, R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3003 B472D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Pitman, 1992สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.3003 B472D] (1).

5. รายงานผลการสำรวจอัตราค่าจ้างเริ่มต้นการปรับอัตราเงินเดือนประจำปี 2539 คาดการณ์ปี 2540 และสวัสดิการ / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการพัฒนา สาขาการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย. คณะอนุกรรมการพัฒนา สาขาการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 331.21 ส293ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.21 ส293ร] (1).

6. ภาวะผู้นำเชิงการบริหารของปลัดกระทรวงมหาดไทย : ศึกษากรณี นายอนันต์ อนันตกูล = Administrative leadership of the permanent secretary of the ministry of the interior : a case study of Mr. Anand Anantakoon / สัญญา ศิวิโรจน์

โดย สัญญา ศิวิโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 352.39 ส557ภ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 352.39 ส557ภ] (1).

7. รายงานผลการสำรวจ ดัชนีผลิตภาพแรงงาน ประจำปี ... / ฝ่ายสถิติแรงงาน กองวิชาการและแผนงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. กองวิชาการและแผนงาน. ฝ่ายสถิติแรงงาน.

เลขเรียกหนังสือ: 331.1 ก169ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.1 ก169ร] (1).

8. The human resources glossary : the complete desk reference for HR executives, managers, and practitioners / William R. Tracey

โดย Tracey, William R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3003 T759H 1998 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : St. Lucie Press, c1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.3003 T759H 1998] (1).

9. Graduate programs in human resource management : a guide for students, faculty and employers / [edited by Beth M. McFarland]

โดย McFarland, Beth M | Society for Human Resource Management (U.S.).

เลขเรียกหนังสือ: 658.30071 G733 2002 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Alexandria, Va. : Society for Human Resource Management, c2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.30071 G733 2002] (1).

10. ความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพต่องานที่ปฏิบัติ = Job satisfaction of Payap University employees / อัมพร นพคุณ

โดย อัมพร นพคุณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 อ555ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 อ555ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 อ555ค] (1).

11. ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำน้กงานภาคเหนือ = The job satisfaction of Bank of Thailand Staff in Northern Region Office / สุมนา พรกุล.

โดย สุมนา พรกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ส841ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.31422 ส841ค] (1).

12. Key concepts in human resource management / Jonathan Sutherland and Diane Canwell

โดย Sutherland, Jonathan | Canwell, Diane.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3003 S966K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmills : Palgrave Macmillan, 2004สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.3003 S966K] (1).

13. ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors motivating staff to work at Kasikornbank Public Company Limited at branches in Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / อรัญญา เจริญกุล

โดย อรัญญา เจริญกุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 อ388ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.31422 อ388ป] (1).

14. ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานเทศบาลสามัญระดับ 1-4 ในเทศบาลนครเชียงใหม่ = Job satisfaction of level 1-4 local civil servants in Chiang Mai municipality / ระวีวรรณ ปัญญาช่วย

โดย ระวีวรรณ ปัญญาช่วย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ร275ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.31422 ร275ค] (1).

15. ความคิดเห็นของลูกจ้างไทยต่อสภาพการจ้างของบริษัทญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Thai employees' opinion towards the state of employment of Japanese companies in the Northern Region Industrial Estate / ศรีสมร เลิศตรงจิตร

โดย ศรีสมร เลิศตรงจิตร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ศ265ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.32 ศ265ค] (1).

16. ปัจจัยที่พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การเอกชน = Factors predicting organizational commitment of private organization employees / นิณี บุณยฤทธานนท์

โดย นิณี บุณยฤทธานนท์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 น564ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.31422 น564ป] (1).

17. สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร = Working incentives of lecturers in the Kamphaeng Phet Rajabhat Institute / จิรวัฒน์ เขียวเหลือง

โดย จิรวัฒน์ เขียวเหลือง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 จ512ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.314 จ512ส] (1).

18. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินเดือนภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the private sector's salaries in Chiang Mai Province / ฐิติรัตน์ ลิมปัชโยพาส

โดย ฐิติรัตน์ ลิมปัชโยพาส | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 331.21 ฐ361ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.21 ฐ361ป] (1).

19. Handbook of evaluation : policies, programs and practices / edited by Ian F. Shaw, Jennifer C. Greene, Melvin M. Mark

โดย Shaw, Ian F | Greene, Jennifer C | Mark, Melvin M.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 H236 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2006สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 001.4 H236] (1).

20. แผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเครือข่ายของประเทศไทย พ.ศ. 2548-2552 / จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 384 ศ812ผ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 384 ศ812ผ] (1).