ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 853 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สมัครด่วน! / จิตต์ อินสว่าง.

โดย จิตต์ อินสว่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 650.14 จ399ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Dดี, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.14 จ399ส] (1).

2. HR cafe' / บุษกร วัชรศรีโรจน์, เขียน

โดย บุษกร วัชรศรีโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 บ672อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 บ672อ] (1).

3. 62 ข้อ ศิลปะและเทคนิคการชนะใจคน = Motivating people / โดย เคิร์ท แฮงค์ส ; ปราชญา กล้าผจัญ, แปลเรียบเรียง.

โดย แฮงค์ส, เคิร์ท | ปราชญา กล้าผจัญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ฮ829ห 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ณ ฌาน, 2534ชื่อเรื่องอื่น: หกสิบสองข้อ ศิลปะและเทคนิคการชนะใจคน.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 ฮ829ห 2534] (1).

4. ยอดหญิงนักบริหาร = Knowing your score / อลิซ อาร์มสตรอง ; แปลโดย รุจิเรข เลขะวงศ์.

โดย อาร์มสตรอง, อลิซ | รุจิเรข เลขะวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ649ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุณา-จตุพร, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 อ649ย] (1), PYULIB-DW [Call number: 658.3 อ649ย] (1).

5. การบริหารแรงงานสัมพันธ์ / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 331 ก813ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 ก813ก] (4).

6. การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน = Wage & salary administration / ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ธ118ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ธ118ก 2539] (4).

7. ครรลองครองใจระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง / เรียบเรียงโดย ประวีณ ณ นคร.

โดย ประวีณ ณ นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.315 ป381ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.315 ป381ค] (2).

8. กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

โดย วิจิตรา วิเชียรชม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว528ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว528ก] (1).

9. คู่มือการยื่นข้อเรียกร้องและการเจรจาต่อรองสำหรับลูกจ้าง : ตามกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ / เรียบเรียงโดย สมยศ พฤกษาเกษมสุข.

โดย สมยศ พฤกษาเกษมสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 331.11 ส274ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.11 ส274ค] (3).

10. การบริหารงานบุคคล / ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ธ118ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ธ118ก 2540] (1).

11. ศิลปะการบังคับบัญชา / ผู้เขียน, สิทธิโชค วรานุสันติกูล

โดย สิทธิโชค วรานุสันติกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส722ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, / 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส722ศ] (3).

12. เคล็ดลับการบริหารงานให้ชนะใจคน / พรรณราย ทรัพยะประภา

โดย พรรณราย ทรัพยะประภา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 พ266ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Wisdom, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 พ266ค] (2).

13. แรงงานสัมพันธ์ = Labour relations / กวี วงศ์พุฒ

โดย กวี วงศ์พุฒ.

เลขเรียกหนังสือ: 331 ก325ร 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 ก325ร 2540] (3).

14. รวมกฎหมายแรงงาน / รวบรวมโดย วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

โดย วิจิตรา วิเชียรชม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ร155 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ร155 2540] (2).

15. การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน = Wage & salary administration / ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ธ118ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ธ118ก 2540] (2).

16. การประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ส761ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ส761ก] (3).

17. 235 ข้อคิดเพื่อให้กำลังใจลูกน้อง / รวบรวมโดย วรรธนา วงษ์ฉัตร

โดย วรรธนา วงษ์ฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: 158.7 ว273ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.7 ว273ส] (1).

18. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / ผู้แต่ง, อำนวย แสงสว่าง

โดย อำนวย แสงสว่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ681ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 อ681ก] (2).

19. จิตวิทยาการจัดการองค์กร / ผู้เขียน, สิทธิโชค วรานุสันติกูล

โดย สิทธิโชค วรานุสันติกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1 ส722จ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1 ส722จ 2540] (3).

20. เกมส์ เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ / โดย วิทยา ตันติเสวี, เสรี โลกัตถจริยา

โดย วิทยา ตันติเสวี | เสรี โลกัตถจริยา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.40353 ว582ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.40353 ว582ก] (2).