ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 64 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ภาวะผู้นำเชิงการบริหารของปลัดกระทรวงมหาดไทย : ศึกษากรณี นายอนันต์ อนันตกูล = Administrative leadership of the permanent secretary of the ministry of the interior : a case study of Mr. Anand Anantakoon / สัญญา ศิวิโรจน์

โดย สัญญา ศิวิโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 352.39 ส557ภ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 352.39 ส557ภ] (1).

2. ความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพต่องานที่ปฏิบัติ = Job satisfaction of Payap University employees / อัมพร นพคุณ

โดย อัมพร นพคุณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 อ555ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31422 อ555ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31422 อ555ค] (1).

3. ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำน้กงานภาคเหนือ = The job satisfaction of Bank of Thailand Staff in Northern Region Office / สุมนา พรกุล.

โดย สุมนา พรกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ส841ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.31422 ส841ค] (1).

4. ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors motivating staff to work at Kasikornbank Public Company Limited at branches in Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / อรัญญา เจริญกุล

โดย อรัญญา เจริญกุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 อ388ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.31422 อ388ป] (1).

5. ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานเทศบาลสามัญระดับ 1-4 ในเทศบาลนครเชียงใหม่ = Job satisfaction of level 1-4 local civil servants in Chiang Mai municipality / ระวีวรรณ ปัญญาช่วย

โดย ระวีวรรณ ปัญญาช่วย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ร275ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.31422 ร275ค] (1).

6. ความคิดเห็นของลูกจ้างไทยต่อสภาพการจ้างของบริษัทญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Thai employees' opinion towards the state of employment of Japanese companies in the Northern Region Industrial Estate / ศรีสมร เลิศตรงจิตร

โดย ศรีสมร เลิศตรงจิตร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ศ265ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.32 ศ265ค] (1).

7. ปัจจัยที่พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การเอกชน = Factors predicting organizational commitment of private organization employees / นิณี บุณยฤทธานนท์

โดย นิณี บุณยฤทธานนท์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 น564ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.31422 น564ป] (1).

8. สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร = Working incentives of lecturers in the Kamphaeng Phet Rajabhat Institute / จิรวัฒน์ เขียวเหลือง

โดย จิรวัฒน์ เขียวเหลือง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 จ512ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.314 จ512ส] (1).

9. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินเดือนภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the private sector's salaries in Chiang Mai Province / ฐิติรัตน์ ลิมปัชโยพาส

โดย ฐิติรัตน์ ลิมปัชโยพาส | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 331.21 ฐ361ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.21 ฐ361ป] (1).

10. คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ = Quality of work life of the employees at Payap University, Chiang Mai / ลนา ลักษณ์รุจิ

โดย ลนา ลักษณ์รุจิ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31423 ล118ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2551หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.31423 ล118ค] (2).

11. ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท อาร์. พี. เอ็ม. ฟาร์มแอนด์ ฟีด จำกัด = Motivating factors of employees 9of R.P.M. farm & feed company limited / อัญญรัตน์ ไชยศิริ

โดย อัญญรัตน์ ไชยศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 600 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2555สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

12. คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน = The quality of working life of personnel at Hariphunchai Memorial Hostital, Lamphun Province / สลิตา มาปินตา.

โดย สลิตา มาปินตา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ส371ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2557หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.31422 ส371ค] (1).

13. พฤติกรรมการใช้ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคลระบบบริการข้อมูลด้วยตนเอง (Employee self service: ESS) ของบุคลากร บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค สาขาจังหวัดเชียงใหม่ = The user behavior of Prosoft Comtech Chiang Mai' employee in using human resource management information system : employee self-service / ฐิติรัตน์ กิณเรศ.

โดย ฐิติรัตน์ กิณเรศ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.300285 ฐ361พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2557หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.300285 ฐ361พ] (1).

14. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน บริษัทแพร่พาราวู้ดโปรดักส์ จำกัด = Factors affecting organizational commitment of employees Phrae Para Wood Products Co., Ltd. / อลงกรณ์ ยิ่งยวด.

โดย อลงกรณ์ ยิ่งยวด | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 อ423ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2557หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.314 อ423ป] (1).

15. ความผูกพันต่อองค์การของพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม = Organizational commitment of nurses : a case study at Chiangmai Ram Hospital, Muang District : Chiangmai / ปาจรีย์ เทียมใจ.

โดย ปาจรีย์ เทียมใจ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 ป542ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2555หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.314 ป542ค] (1).

16. บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า = Organizational climate and employees' job satisfaction : a study of Chamfha Plaza / ปาณิสรา สมคำ.

โดย ปาณิสรา สมคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 ป545บ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2555หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.31422 ป545บ] (1).

17. คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง ธนาคารออมสิน เขตเชียงใหม่ 4 ตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน = Quality of work life of employees at Government Saving Bank Chiangmai Area 4 / อรณัฐ บุนนาค.

โดย อรณัฐ บุนนาค | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 อ319ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2556หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.31422 อ319ค] (1).

18. ความผูกพันของพนักงานต่อธนาคารออมสิน : กรณีศึกษาธนาคารออมสินเชียงใหม่ เขต 2 = Employee commitment towards Government Saving Bank : a case study of Government Saving Bank Chiang Mai 2 / ภัทรียา บัวเทศ.

โดย ภัทรียา บัวเทศ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 ภ381ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2557หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.314 ภ381ค] (1).

19. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting employees' working motivation in Pa Phai Sub District Municipality, San Sai District Chiang Mai / เกตุวดี บุญทวี.

โดย เกตุวดี บุญทวี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 ก759ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2557หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.314 ก759ป] (1).

20. ระดับความต้องการส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = The level of requirement management division employees at Mai Moh Power Plant, Electricity Generating Authority of Thailand Mae Moh District, Lampang / ภัทรกฤต ยิ้มเลี้ยง.

โดย ภัทรกฤต ยิ้มเลี้ยง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.314 ภ363ร (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2555หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.314 ภ363ร] (1).