ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 29 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานผลการสำรวจอัตราค่าจ้างเริ่มต้นการปรับอัตราเงินเดือนประจำปี 2539 คาดการณ์ปี 2540 และสวัสดิการ / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการพัฒนา สาขาการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย. คณะอนุกรรมการพัฒนา สาขาการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 331.21 ส293ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.21 ส293ร] (1).

2. ทำงานกับคน / ผู้แต่งหรือผู้รวบรวม, ผัน จันทรปาน

โดย ผัน จันทรปาน.

เลขเรียกหนังสือ: 331 ผ271ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 ผ271ท] (2).

3. ประวัติศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : วัฏจักรของรูปแบบสากลและการแปลกแยก = Human resources management practices in Thailand : a cycle of convergence and divergence / Thomas W. Lee, John E. Butler, Chaisin Cheocharnpipat

โดย ลี, โทมัส ดับบลิว | บัทเลอร์, จอห์น อี | ชัยสิน เชาว์ชาญพิพัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์วิจัยธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ล511ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ล511ป] (1).

4. กรณีศึกษา Best Practices : การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคล = Human resource focus / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส181ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส181ก] (1).

5. แรงงานไทย : 35 ปีบนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ = Thai labor : 35 Years along Thailand's economic growth / ผู้เขียน, นิคม จันทรวิทุร

โดย นิคม จันทรวิทุร.

เลขเรียกหนังสือ: 331 น553ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.), 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 น553ร] (3).

6. การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบไทยๆ / โดย นิสดารก์ เวชยานนท์

โดย นิสดารก์ เวชยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3009593 น693ก 2545 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3009593 น693ก 2545] (2).

7. การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย / ผู้แต่ง, ศุภชัย ยาวะประภาษ.

โดย ศุภชัย ยาวะประภาษ.

เลขเรียกหนังสือ: 352.6 ศ683ก 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.6 ศ683ก 2548] (2).

8. แรงงานสัมพันธ์เปรียบเทียบ / โดย ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน.

โดย ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน.

เลขเรียกหนังสือ: 331 ท229ร 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ที พี เอ็น เพรส, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 ท229ร 2548] (1).

9. ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors motivating staff to work at Kasikornbank Public Company Limited at branches in Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / อรัญญา เจริญกุล

โดย อรัญญา เจริญกุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 อ388ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.31422 อ388ป] (1).

10. ความคิดเห็นของลูกจ้างไทยต่อสภาพการจ้างของบริษัทญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Thai employees' opinion towards the state of employment of Japanese companies in the Northern Region Industrial Estate / ศรีสมร เลิศตรงจิตร

โดย ศรีสมร เลิศตรงจิตร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ศ265ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.32 ศ265ค] (1).

11. กรณีศึกษา Best practices : การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคล = human resource focus / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส181ก 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส181ก 2547] (1).

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลัก / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 331.11 ส691ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.11 ส691ย] (1).

13. กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ก813ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ก813ก] (2).

14. แรงงานสัมพันธ์และรวมกฎหมายแรงงาน / สมคิด บางโม.

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ส234ร 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยูแอนด์ไอ, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ส234ร 2550] (3).

15. เครื่องชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ. ... / กลุ่มงานวิจัย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงแรงงาน.

โดย กระทรวงแรงงาน. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. กลุ่มงานวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 331.021 ก218ค (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2552-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.021 ก218ค] (1).

16. รายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี .../... / จัดทำโดย บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด.

โดย บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 331.29593 บ226ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2551-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.29593 บ226ร] (3).

17. ทรัพยากรมนุษย์ จากบันทึกความจำ ดร. เทียม โชควัฒนา / เทียม โชควัฒนา

โดย เทียม โชควัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ท749ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ท749ท] (1).

18. รายงานฉบับสมบูรณ์ แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและทางออก / นภาพร อติวานิชยพงศ์ และคณะ.

โดย นภาพร อติวานิชยพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 331.09593 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2555ชื่อเรื่องอื่น: แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและทางออก..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.09593 ร451] (1).

19. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง ผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมทอผ้า / โดย ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47677 ส181ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47677 ส181ร] (4).

20. แผนแม่บทการพัฒนากำลังคน เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการของประเทศไทย พ.ศ. 2541-2549 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.301 ม686ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.301 ม686ร] (3).