ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 59 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. 100 ถาม-ตอบ 5 ส / นิยม ดีสวัสดิ์มงคล

โดย นิยม ดีสวัสดิ์มงคล.

เลขเรียกหนังสือ: 658 น641ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 น641ร] (1).

2. ปฏิสัมพันธ์ในองค์การ = Interactive organization / ชาญชัย อาจินสมาจาร.

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 ช486ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 ช486ป] (1).

3. การพัฒนาองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง = Dynamic organization development for change / โดย ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

โดย ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 ป384ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์ตะวัน, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 ป384ก 2549] (1).

4. พิชิตงาน จัดการคนด้วยกลยุทธ์ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.

โดย ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ถ192พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ถ192พ] (1).

5. ผลงานสร้างเงิน = Excellence results / สร้างสรรค์โดย สำนักพิมพ์ ไอ เอ็ม บุ๊คส์.

โดย ไอ เอ็ม บุ๊คส์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ993ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอ เอ็ม บุ๊คส์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 อ993ผ] (1).

6. ลูกน้องก็เติบใหญ่ เจ้านายก็เบิกบาน / โดย พัชยะอร.

โดย พัชยะอร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 พ516ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 พ516ล] (1).

7. จิตวิทยาการจัดการองค์กร / ผู้เขียน, สิทธิโชค วรานุสันติกูล

โดย สิทธิโชค วรานุสันติกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1 ส722จ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1 ส722จ 2540] (3).

8. วิธีฟัดตัวแสบ / แปล, บุญมาก พรหมพ้วย

โดย บุญมาก พรหมพ้วย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ว614 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 1412 Press, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ว614] (3).

9. วินัย 5 ประการ พื้นฐานองค์กรเรียนรู้ = The fifth discipline-the art & practice of the learning organization / ปีเตอร์ เอ็ม. เซ็งกี้, เขียน ; [เรียบเรียงโดย] จำเรียง วัยวัฒน์, เบญจมาศ อ่ำพันธุ์

โดย เซ็งกี้, ปีเตอร์ เอ็ม | จำเรียง วัยวัฒน์ | เบญจมาศ อ่ำพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1 ซ499ว 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1 ซ499ว 2544] (2).

10. บรรษัทภิบาล : หลักปฏิบัติในโลกแห่งความจริง / โดย เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ

โดย เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ก855บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ก855บ] (2).

11. พฤติกรรมองค์การ = Organizational behavior / สมยศ นาวีการ.

โดย สมยศ นาวีการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 ส274พ 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 ส274พ 2545] (5).

12. บรรษัทภิบาล : หลักปฏิบัติในโลกแห่งความจริง / โดย เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ

โดย เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ก855บ 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ก855บ 2543] (4).

13. Smart people, smart work / เรียบเรียงโดย สุกัญญา ติรวุฒิพร

โดย สุกัญญา ติรวุฒิพร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 ส739ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5 ส739ส] (2).

14. พฤติกรรมบุคคลในองค์การ = Behavior in organizations / ผู้เขียน, ธงชัย สันติวงษ์, ชัยยศ สันติวงษ์

โดย ธงชัย สันติวงษ์ | ชัยยศ สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 ธ118พ 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 ธ118พ 2542] (5).

15. การประเมินความคุ้มค่าเงินในงาน HRD = Assessing the financial benefits of human resource development / โดย ริชาร์ด เอ. สวอนสัน ; แปลและเรียบเรียงโดย อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.

โดย สวอนสัน, ริชาร์ด เอ | อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส395ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส395ก] (4).

16. วินัยสำหรับองค์การเรียนรู้ = The fifth discipline / โดย เดชน์ เทียมรัตน์, กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์

โดย เดชน์ เทียมรัตน์ | กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1 ด835ว 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2545 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1 ด835ว 2545] (3).

17. บรรษัทภิบาล : หลักปฏิบัติในโลกแห่งความจริง / โดย เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ

โดย เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ก855บ 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2545 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ก855บ 2545] (4).

18. การพัฒนาองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง = Dynamic organization development for change / โดย ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

โดย ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 ป384ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยไพบูลย์ พริ้นท์ติ้ง, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 ป384ก] (3).

19. ทฤษฎีองค์การ = Organization theory / วิเชียร วิทยอุดม.

โดย วิเชียร วิทยอุดม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 ว561ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดย วิเชียร วิทยอุดม, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 ว561ท] (3).

20. สร้างทีมให้ชนะ = The ABC's of building a business team that wins / แบลร์ ซิงเกอร์ ; แปลเรียบเรียงโดย อนุพงศ์ ธรณินทร์.

โดย ซิงเกอร์, แบลร์ | อนุพงศ์ ธรณินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4022 ซ239ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4022 ซ239ส] (2).