ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 50 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน / โดย อลงกรณ์ มีสุทธา, สมิต สัชฌุกร

โดย อลงกรณ์ มีสุทธา | สมิต สัชฌุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 อ423ก 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 อ423ก 2545] (1).

2. ตัวอย่างใบกำหนดหน้าที่งาน = Job description / ผู้เขียน, ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

โดย ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.306 ณ242ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.306 ณ242ต] (1).

3. กะเทาะระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน / โดย ยุดา รักไทย.

โดย ยุดา รักไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ย345ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ครีเอทีฟ เวย์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 ย345ก] (1).

4. ทฤษฎีการประเมิน / ศิริชัย กาญจนวาสี

โดย ศิริชัย กาญจนวาสี.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ศ452ท 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.4 ศ452ท 2552] (1).

5. Performance indicators (PIs) dictionary. เล่ม 1 / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

โดย อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 อ631พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 อ631พ] (1).

6. Performance indicators (P‪ls) dictionary. เล่ม 2 / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.

โดย อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 อ631พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 อ631พ] (1).

7. ประเมินผลทีมงาน : กุญแจสำคัญของธุรกิจ = Appraising your stapp / ของ ฟิลิป มูน ; เรียบเรียงโดย วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา

โดย มูน, ฟิลิป | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ม661ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 ม661ป] (4).

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน : แนวความคิด หลักการ วิธีการ และกระบวนการ / โดย อลงกรณ์ มีสุทธา, สมิต สัชฌุกร.

โดย อลงกรณ์ มีสุทธา | สมิต สัชฌุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 อ423ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 อ423ก] (4).

9. การบริหารค่าจ้างสำหรับมืออาชีพ = Professional wage/salary administration / ผู้เขียน, ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

โดย ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ป384ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จัดจำหน่ายโดย Brain Center, สามัคคีสาส์น (ดอกหญ้า), 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ป384ก] (6).

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน : แนวความคิด หลักการ วิธีการ และกระบวนการ / โดย อลงกรณ์ มีสุทธา, สมิต สัชฌุกร

โดย อลงกรณ์ มีสุทธา | สมิต สัชฌุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 อ423ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 อ423ก 2544] (2).

11. ความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนที่จะบรรจุเป็นพนักงานประจำ = Opinions of Chiang Mai University Officers with regards to the assessment of the performance appraisal / ศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ

โดย ศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ศ491ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 ศ491ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.3125 ศ491ค] (1).

12. การประเมินบุคคล / โดย นิสดารก์ เวชยานนท์

โดย นิสดารก์ เวชยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 น693ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 น693ก] (3).

13. การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล = Effective performance appraisals / โดย โรเบิร์ท บี. แมดดุกส์ ; แปลและเรียบเรียงโดย วุฒิพงษ์ ยศถาสุโรดม

โดย แมดดุกส์, โรเบิร์ท บี | วุฒิพงษ์ ยศถาสุโรดม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ม862ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน์ท, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 ม862ก] (2).

14. การประเมินระบบ 360 องศา = 360 Feedback / ดนัย เทียนพุฒ.

โดย ดนัย เทียนพุฒ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ด123ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มแดวานซ์ รีเสิร์ช, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 ด123ก] (3).

15. การประเมินโดยอิงกับความสามารถ = Competence-based assessment techniques / โดย เชอร์ลีย์ เฟลทเชอร์ ; แปลและเรียบเรียง, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, วุฒิพงษ์ ยศถาสุโรดม

โดย เฟลทเชอร์, เชอร์ลีย์ | วุฒิพงษ์ ยศถาสุโรดม | วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ฟ636ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 ฟ636ก] (5).

16. Competency เพื่อการประเมินผลงานประจำปี / ผู้เขียน, ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

โดย ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ณ242ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 ณ242ค] (2).

17. การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร / ชูชัย สมิทธิไกร.

โดย ชูชัย สมิทธิไกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3112 ช647ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3112 ช647ก] (2).

18. การเปรียบเทียบการรับรู้ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพน้กงานสตรีระดับปฏิบัติการที่มีลักษณะทางชีวสังคม และความเข้าใจในระบบประเมินผลการปฏิบัตงานแตกต่างกันในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = A comparison of the perception of fairness of the performance appraisal system of the electronics company women workers in the Northren Region Industrial Estate, Lumphun Province, who have different biosocial characteristics and understanding in the performance appaisal system / วรนาถ มานิตย์

โดย วรนาถ มานิตย์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ว215ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.3125 ว215ก] (1).

19. การประเมินการปฏิบัติงาน = Performance appraisal / ผุสดี รุมาคม

โดย ผุสดี รุมาคม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ผ662ก 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 ผ662ก 2548] (6).

20. การประเมินผลการปฏิบัติงาน / โดย อลงกรณ์ มีสุทธา, สมิต สัชฌุกร

โดย อลงกรณ์ มีสุทธา | สมิต สัชฌุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 อ423ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9, 10 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 อ423ก 2549] (2).