ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 86 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การวางแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร / พงศ์ หรดาล

โดย พงศ์ หรดาล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 พ112ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะอุตสาหกรรมศึกษา สถาบันราชภัฎพระนคร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 พ112ก 2539] (1).

2. การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ = Personnel training in organizations / ชูชัย สมิทธิไกร

โดย ชูชัย สมิทธิไกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ช647ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ช647ก 2542] (1).

3. Putting people first / ฉบับภาษาไทยแปลและเรียบเรียงโดย กุณฑลี คงอ่ำ

โดย กุณฑลี คงอ่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 พ828 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : TMI, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 พ828] (1).

4. เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / สมคิด บางโม

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ส234ท 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ที่ 3, พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2545สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

5. เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / จิรวรรณ บุญมี

โดย จิรวรรณ บุญมี | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 จ511ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 จ511ท] (1).

6. คู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพ : การจัดดำเนินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล / โดย ชาญ สวัสดิ์สาลี.

โดย ชาญ สวัสดิ์สาลี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ช483ค 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ช483ค 2547] (1).

7. Training roadmap ตาม competency--เขาทำกันอย่างไร? / โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ธ557ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ธ557ท] (1).

8. กลุ่มสัมพันธ์สำหรับการฝึกอบรม / นิรันดร์ จุลทรัพย์

โดย นิรันดร์ จุลทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 น648ก 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.3124 น648ก 2551] (1).

9. เทคนิคการจัดสัมมนาและการฝึกอบรม = Seminar and training technic / ไพโรจน์ เนียมนาค.

โดย ไพโรจน์ เนียมนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 พ992ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร, 2554?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 พ992ท] (1).

10. เทคนิคการจัดสัมมนาและการฝึกอบรม / ไพโรจน์ เนียมนาค.

โดย ไพโรจน์ เนียมนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 พ992ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กำแพงเพชร : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 พ992ท] (1).

11. เทคนิคการประเมินการฝึกอบรมในองค์การ / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ช486ท (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : จัดจำหน่ายโดย สกายบุ๊กส์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ช486ท] (2).

12. การประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ส761ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ส761ก] (3).

13. เกมส์ เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ / โดย วิทยา ตันติเสวี, เสรี โลกัตถจริยา

โดย วิทยา ตันติเสวี | เสรี โลกัตถจริยา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.40353 ว582ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.40353 ว582ก] (2).

14. การสรรหาการฝึกอบรมและการพัฒนาคน / โดย วิชัย ผลมูล

โดย วิชัย ผลมูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ว542ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เวิล์ด แอนด์ อาร์ท แอดเวอร์ไทซิ่ง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ว542ก] (2).

15. กลยุทธ์การพัฒนาคน : สำหรับนักฝึกอบรมมืออาชีพ (โปรแกรม 1 การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร) / ผู้เขียน, ดนัย เทียนพุฒ.

โดย ดนัย เทียนพุฒ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ด123ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ด123ก 2540] (4).

16. สูตรสำเร็จ--การเป็นวิทยากร / โดย สายสอางค์ แกล้วเกษตรกรณ์.

โดย สายสอางค์ แกล้วเกษตรกรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ส663ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.312404 ส663ส] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.312404 ส663ส] (1).

17. คู่มือการฝึกอบรมด้วยเทคนิค OJT. เล่ม 2 = Buka Ikusei no tame no OJT bible 2 / ของ Komatsu Career Creation Ltd. ; แปลและเรียบเรียงโดย ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์

โดย ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ค695] (1).

18. เทคนิคเพื่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทักษะ และทัศนคติ / บุญเลิศ ไพรินทร์

โดย บุญเลิศ ไพรินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 บ563ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 บ563ท] (4).

19. กลยุทธ์การพัฒนาคน : ไขปัญหาคาใจนักฝึกอบรม / ผู้เขียน, ดนัย เทียนพุฒ

โดย ดนัย เทียนพุฒ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ด123ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ด123ก] (3).

20. เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / สมคิด บางโม

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ส234ท 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 ส234ท 2541] (2).