ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 250 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / นงนุช วงษ์สุวรรณ

โดย นงนุช วงษ์สุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 น139ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [จันทบุรี] : โครงการพัฒนาตำรา สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 น139ก] (2).

2. เจ้านายในดวงใจ / เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ส929จ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ส929จ] (2).

3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / พยอม วงศ์สารศรี

โดย พยอม วงศ์สารศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 พ216ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, [2534?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 พ216ก] (1).

4. ทำงานกับคน / ผู้แต่งหรือผู้รวบรวม, ผัน จันทรปาน

โดย ผัน จันทรปาน.

เลขเรียกหนังสือ: 331 ผ271ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 ผ271ท] (2).

5. ประสบการณ์ในการบริหารบุคลากร / โดย พนัส หันนาคินทร์

โดย พนัส หันนาคินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 พ196ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 พ196ป] (2).

6. การบริหารงานบุคคล = Personnel management / บรรยงค์ โตจินดา.

โดย บรรยงค์ โตจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 บ178ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 บ178ก] (1).

7. ทำไมลูกน้องไม่ทำงาน / โดย ปริญญา ตันสกุล

โดย ปริญญา ตันสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3045 ป458ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยู-ยอส คอร์ปอเรชั่น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3045 ป458ท] (1).

8. บริหารเฉกเช่นมาเฟีย / มาเฟีย (ตัวจริง), เขียน ; วิจักขณา, แปล

โดย มาเฟีย (ตัวจริง) | วิจักขณา.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ม456บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ม456บ] (1).

9. ระเบียบข้อบังคับการบริหารทรัพยากรบุคคล / โดย กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

โดย กฤษฎ์ อุทัยรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ก278ร 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ก278ร 2543] (2).

10. บัญญัติ 10 ประการ บริหารตน บริหารคน / เรียบเรียงโดย อานันท์ ตระกูลพลอย

โดย อานันท์ ตระกูลพลอย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ624บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปร-เอสเอ็มอี, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 อ624บ] (1).

11. แบบฟอร์มสารพัดของฝ่ายบุคคล = Personnel files and forms / เขียน, อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช.

โดย อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ194บ 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฮิวแมน เฮอริเทจ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 อ194บ 2543] (1).

12. การบริหารงานบุคคล = Personnel management / ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ธ118ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ธ118ก 2542] (1).

13. ทำไมลูกน้องไม่ทำงาน / โดย ปริญญา ตันสกุล

โดย ปริญญา ตันสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 685.3045 ป458 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ (เอ็ชเอ็มดีซี), 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 685.3045 ป458] (1).

14. Walk rally กับการทำงานเป็นทีม / ภิญโญ ทองดี

โดย ภิญโญ ทองดี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3128 ภ524ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3128 ภ524ว] (1).

15. สารพันปัญหางานบุคคล / สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา.

โดย สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส759ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส759ส] (2).

16. จัดการคน-จัดการงาน / ผู้เขียน, วิชัย โถสุวรรณจินดา

โดย วิชัย โถสุวรรณจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ว539จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ว539จ] (1).

17. น่าเบื่อจะตาย--เจ้านายผม / ผู้เขียน, พลชัย เพชรปลอด.

โดย พลชัย เพชรปลอด.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 พ439น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 พ439น] (1).

18. การประเมินผลการปฏิบัติงาน / โดย อลงกรณ์ มีสุทธา, สมิต สัชฌุกร

โดย อลงกรณ์ มีสุทธา | สมิต สัชฌุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 อ423ก 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3125 อ423ก 2545] (1).

19. เทคนิคการบริหารทีมงาน สไตล์ CEO / ครรชิต พิริยะเพียร.

โดย ครรชิต พิริยะเพียร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3128 ค153ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3128 ค153ท] (1).

20. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ = Human resource planning / วรพงษ์ รวิรัฐ

โดย วรพงษ์ รวิรัฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ว224ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ว224ก] (1).