ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 31 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน = Wage & salary administration / ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ธ118ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ธ118ก 2539] (4).

2. การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน = Wage & salary administration / ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ธ118ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ธ118ก 2540] (2).

3. ค่าจ้างและสวัสดิการยืดหยุ่น / เรียวเฮอิ มาโกตะ, ฮิโรมาสะ ซูสุกิ ; แปล, ธัญญา ผลอนันต์.

โดย มาโกตะ, เรียวเฮอิ | ซูสุกิ, ฮิโรมาสะ | ธัญญา ผลอนันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 331.21 ม413ค 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ขวัญข้าว'94, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.21 ม413ค 2541] (2).

4. รายงานผลการสำรวจอัตราค่าจ้างเริ่มต้นการปรับอัตราเงินเดือนประจำปี 2539 คาดการณ์ปี 2540 และสวัสดิการ / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการพัฒนา สาขาการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย. คณะอนุกรรมการพัฒนา สาขาการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 331.21 ส293ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.21 ส293ร] (1).

5. ค่าจ้างและสวัสดิการยืดหยุ่น 2 / แปล, ธัญญา ผลอนันต์.

โดย ธัญญา ผลอนันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 331.21 ค299 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ขวัญข้าว'94, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.21 ค299 2541] (1).

6. การจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน = Formulation of compensation structure / โดย กิ่งพร ทองใบ

โดย กิ่งพร ทองใบ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ก634ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2541?สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ก634ก] (2).

7. รายงานผลการสำรวจ ดัชนีผลิตภาพแรงงาน ประจำปี ... / ฝ่ายสถิติแรงงาน กองวิชาการและแผนงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. กองวิชาการและแผนงาน. ฝ่ายสถิติแรงงาน.

เลขเรียกหนังสือ: 331.1 ก169ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.1 ก169ร] (1).

8. การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

โดย เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ร861ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ร861ก] (2).

9. การบริหารค่าตอบแทน = Compensation management / กิ่งพร ทองใบ

โดย กิ่งพร ทองใบ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ก634ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond IN Business World 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ก634ก] (4).

10. กลยุทธ์การบริหารค่าจ้างเงินเดือน / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

โดย ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ป384ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ป384ก] (3).

11. การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

โดย เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ร861ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ร861ก 2546] (1).

12. บริหารค่าตอบแทนแบบสร้างสรรค์ด้วยระบบ Broad banding / เขียนโดย ธัญญา ผลอนันต์.

โดย ธัญญา ผลอนันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ธ461บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ขวัญข้าว, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ธ461บ] (3).

13. 6 อันตรายของการจ่ายค่าจ้าง = Six dangerous myths about pay / โดย เจฟฟรีย์ เฟฟเฟอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย อัฎษมา อนงคณะตระกูล

โดย เฟฟเฟอร์, เจฟฟรีย์ | อัฎษมา อนงคณะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ฟ611ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ฟ611ห] (2).

14. ค่าตอบแทนตามผลสำเร็จ = The innovative P4R : pay for result / ดนัย เทียนพุฒ.

โดย ดนัย เทียนพุฒ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ด123ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ Human Capital, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ด123ค] (2).

15. คู่มือการบริหารค่าจ้างเงินเดือน = Wage & salary administration a step-by-step guide / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

โดย ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ป384ค 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ป384ค 2549] (2).

16. สูตรคำนวณ (ไม่ลับ) ในการบริหารคน / ผู้เขียน,ไพศาล เตมีย์.

โดย ไพศาล เตมีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.322 พ996ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.322 พ996ส] (1).

17. การประเมินค่างานและการทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ) / โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ธ557ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ธ557ก] (2).

18. ระบบค่าตอบแทนสมัยใหม่ จากวิชาการสู่วิชาชีพ / กิ่งพร ทองใบ

โดย กิ่งพร ทองใบ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ก634ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ก634ร] (3).

19. รายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี .../... / จัดทำโดย บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด.

โดย บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 331.29593 บ226ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2551-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.29593 บ226ร] (3).

20. การบริหารค่าจ้างสำหรับองค์กรยุคใหม่ = Compensation management / รุ่งโรจน์ อรรถนิทธิ์

โดย รุ่งโรจน์ อรรถนิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.32 ร636ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.32 ร636ก] (3).