ผลการค้นหาของคุณมี 65 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ครรลองครองใจระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง / เรียบเรียงโดย ประวีณ ณ นคร.

โดย ประวีณ ณ นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.315 ป381ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.315 ป381ค] (2).

2. ผู้นำแบบเวสต์ปอยต์ = The west point way of leadership / แลรี่ อาร์ ดอนนีธอร์น, ผู้เขียน ; วี ประสงค์, ผู้แปล

โดย ดอนนีธอร์น, แลรี่ อาร์ | วี ประสงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 158.4 ด272ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คู่แข่งบุ๊คส์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.4 ด272ผ] (1).

3. จิตวิทยาแห่งความเป็นผู้นำ = Psychology of leadership / วันทิพย์ สินสูงสุด, แปล

โดย วันทิพย์ สินสูงสุด.

เลขเรียกหนังสือ: 158.4 จ464 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.4 จ464] (2).

4. วิถีแห่งประมุข : สามลีลามังกรจีนโบราณ / สยามพากษ์, โกมุที แสนปวัตนา

โดย โกมุที แสนปวัตนา.

เลขเรียกหนังสือ: 351 ก943ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งขวัญ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351 ก943ว] (1).

5. เป็นหัวไม่ใช้หาง / สมพิศ วิชญวิเชียร, เขียน

โดย สมพิศ วิชญวิเชียร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ส269ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ส269ป] (1).

6. ปั้นดาวให้เป็นดาวรุ่ง : การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสู่ความเป็นผู้นำยุคใหม่ / โดย มอร์แกน ดับเบิลยู แมคคอล, จูเนียร์, เขียน ; อานุภาพ อิทธิบันลือ, แปลและเรียบเรียง

โดย แมคคอล, มอร์แกน ดับเบิลยู | อานุภาพ อิทธิบันลือ.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ม859ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เออาร์ บิซิเนส เพรส, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ม859ป] (2).

7. ภาวะผู้นำเชิงการบริหารของปลัดกระทรวงมหาดไทย : ศึกษากรณี นายอนันต์ อนันตกูล = Administrative leadership of the permanent secretary of the ministry of the interior : a case study of Mr. Anand Anantakoon / สัญญา ศิวิโรจน์

โดย สัญญา ศิวิโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 352.39 ส557ภ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 352.39 ส557ภ] (1).

8. เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ / โดย กิติ ตยัคคานนท์

โดย กิติ ตยัคคานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ก676ท 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เปลวอักษร, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ก676ท 2543] (1).

9. นำให้ได้ผล ศิลปชั้นสูงของการเป็นหัวหน้าคน = Why leaders can't lead / ผู้แต่ง, Warren Bennis

โดย เบนนิส, วอร์เรนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 บ817น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สื่อดี, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 บ817น] (1).

10. ภาวะผู้นำ : ทฤษฎีและปฏิบัติ = Leadership : theory and practice / สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์

โดย สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ส781ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ส781ภ] (1).

11. กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน / ทิพาวดี เมฆสวรรค์

โดย ทิพาวดี เมฆสวรรค์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ท488ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ท488ก] (2).

12. ภาวะผู้นำและการจูงใจ = Leadership and motivation / พรนพ พุกกะพันธุ์

โดย พรนพ พุกกะพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 พ244ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 พ244ภ] (1).

13. ผู้นำ อำนาจ และการเมืองในองค์การ = Leader, power and politics in organization / โดย จุมพล หนิมพานิช

โดย จุมพล หนิมพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 จ638ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 จ638ผ] (3).

14. คู่มือ CEO MD GM Boss ยุคใหม่ / ผู้เรียบเรียง, ธวัชชัย พืชผล

โดย ธวัชชัย พืชผล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ธ395ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณัฏฐา พืชผล, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ธ395ค] (2).

15. ภาวะผู้นำ : ทฤษฎีและปฏิบัติ = Leadership : theory and practice / สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์

โดย สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ส781ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ส781ภ] (3).

16. กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน / ทิพาวดี เมฆสวรรค์

โดย ทิพาวดี เมฆสวรรค์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ท488ก 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2545 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ท488ก 2545] (1).

17. หัวหน้างาน : การให้คำปรึกษา Counselling / วารินทร์ สินสูงสุด, วันทิพย์ สินสูงสุด

โดย วารินทร์ สินสูงสุด | วันทิพย์ สินสูงสุด.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ว483ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตบัณฑิตธรรม, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 ว483ห] (2).

18. หลักสูตรนักบริหารที่มหาลัย'ไม่ได้สอน = Unteachable management in the real & right way / Steve Chiefer, เขียน ; วรพัฒน์ ปัญญาวุฒิพงศ์, แปลและเรียบเรียง

โดย Chiefer, Steve | วรพัฒน์ ปัญญาวุฒิพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ช577ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Good Morning, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ช577ห] (2).

19. หัวหน้ามืออาชีพ : 24 บทเรียนที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานของคุณ = How to be a great coach / ผู้แต่ง, มาร์แชล เจ. คุก ; แปลและเรียบเรียง, รอยพิมพ์ ถีระวงษ์

โดย คุก, มาร์แชล เจ | รอยพิมพ์ ถีระวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ค611ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ค611ห] (2).

20. ภาวะผู้นำ ทฤษฎีและปฏิบัติ : ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์ / สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์

โดย สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ส781ภ 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ส781ภ 2548] (1).