ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1190 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior / โดย ดารา ทีปะปาล

โดย ดารา ทีปะปาล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ด424พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ด424พ] (3).

82. การควบคุมทางการตลาด = Marketing control / ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์

โดย สาวิกา อุณหนันท์, ม.ล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.802 ส686ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.802 ส686ก] (2).

83. กลยุทธ์และกลเม็ดทางการตลาดของนักการตลาดท้องถิ่น = Marketing strategies and tactics of local marketers / โดย รณชัย ตันตระกูล

โดย รณชัย ตันตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ร123ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเค แอนด์ เอส โฟโต้สตูดิโอ, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ร123ก] (2).

84. เปิดโลกการค้าอิเล็กทรอนิคส์ = Understanding electronic commerce / ผู้แต่ง, David Kosiur ; ผู้แปล, ฉันทวุฒิ พืชผล

โดย โคซิเออร์, เดวิด | ฉัททวุฒิ พีชผล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.800285 ค949ป 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.800285 ค949ป 2542] (1).

85. พฤติกรรมผู้บริโภค / โดย พัชรา ตันติประภา

โดย พัชรา ตันติประภา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 พ517พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 พ517พ] (1).

86. To be No. 1 in e-Business by WEB Promotion / จตุพล ทานาฤทัย, บัณฑิต บุญประคอง, ธิติพงษ์ เอกโชติ

โดย จตุพล ทานาฤทัย | บัณฑิต บุญประคอง | ธิติพงษ์ เอกโชติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.800285 จ136ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : SUM System, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.800285 จ136ท] (1).

87. การวิจัยการตลาด = Marketing research / กุณฑลี เวชสาร

โดย กุณฑลี เวชสาร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 ก712ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 ก712ก 2542] (4).

88. การตลาดปฏิวัติ = Radical marketing / ของ แซม ฮิลล์ และ เกลนน์ ริฟกิน ; แปลและเรียบเรียงโดย สายฟ้า พลวายุ

โดย ฮิลล์, แซม | ริฟกิน, เกลนน์ | สายฟ้า พลวายุ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ฮ459ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ฮ459ก] (2).

89. การจัดจำหน่าย / เรียบเรียงโดย นภาพร มูลรัตน์

โดย นภาพร มูลรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 น197ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราอาจารย์นิมิตร จิวะสันติการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 น197ก] (1).

90. การบริหารการตลาด = Marketing management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.80076 ม246ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.80076 ม246ก 2539] (1).

91. สุดยอดศิลปการขาย = Super salesmanship / โดย อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์.

โดย อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 อ223ส 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 อ223ส 2543] (1). Checked out (1).

92. การบริหารงานขาย = Sales management / อดุลย์ จาตุรงคกุล

โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 อ133ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 อ133ก] (2).

93. หลักการสื่อการการตลาด= Principles of marketing communication / ผู้เรียบเรียง, ชมพูนุท นุตาคม.

โดย ชมพูนุท นุตาคม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 ช172ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 ช172ห] (3).

94. ตำราทองของงานบริการ. เล่ม 1 / อีแร้ง

โดย อีแร้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 อ772ต 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรว, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 อ772ต 2540] (2).

95. ตำราทองของงานบริการ. เล่ม 2 / อีแร้ง

โดย อีแร้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 อ772ต 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรว, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 อ772ต 2541] (2).

96. การจัดซื้อ = Purchasing / โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล.

โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.72 อ133ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ปรับปรุง ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.72 อ133ก 2543] (3).

97. หลักการตลาด = Principles of marketing / โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล

โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 อ133ห 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [จัดจำหน่ายโดย] ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 อ133ห 2542] (3).

98. ทำอย่างไรถึงได้เป็นนักโฆษณา / ผู้เขียน, เจมส์ เวบบ์ ยังก์ ; บก. เรียบเรียง, ครองแผน ไชยธนะสาร.

โดย ยังก์, เจมส์ เวบบ์ | ครองแผน ไชยธนะสาร.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 ย224ท 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เดลฟี, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 ย224ท 2543] (3).

99. หลักการตลาด / สุดาดวง เรืองรุจิระ

โดย สุดาดวง เรืองรุจิระ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส768ห 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ส768ห 2543] (2).

100. การจัดการขาย / เรียบเรียงโดย นภาพร มูลรัตน์, กิติพงษ์ สมตน

โดย นภาพร มูลรัตน์ | กิติพงษ์ สมตน.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 น197ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิมิตร จิวะสันติการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 น197ก] (3).