ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 225 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การบริหารการตลาด = Marketing management / สุปัญญา ไชยชาญ

โดย สุปัญญา ไชยชาญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส824ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี. เอ. ลิฟวิ่ง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ส824ก 2540] (2).

2. เข็มทิศแห่งความสำเร็จในธุรกิจ MLM / โดย กุศล ทัศนะ

โดย กุศล ทัศนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 ก729ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Cyber Book Network, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 ก729ข] (2).

3. สุดยอดการตรวจสอบทางการตลาดและการขาย = Super marketing and selling audit checklists / โดย อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์

โดย อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 อ223ส 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 อ223ส 2544] (1).

4. สรุปรวม--สุดยอดกลยุทธ์การตลาด = Marketing strategy / โดย ฉัตยาพร เสมอใจ

โดย ฉัตยาพร เสมอใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ฉ229ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ฉ229ส] (2).

5. การจัดการการตลาด = Marketing management / โดย ศุภร เสรีรัตน์.

โดย ศุภร เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ศ714ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ศ714ก 2543] (2).

6. การตลาดบริการ = Services marketing / ชัยสมพล ชาวประเสริฐ

โดย ชัยสมพล ชาวประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 ช442ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 ช442ก] (2).

7. สรุปรวม--สุดยอดกลยุทธ์การตลาด = Marketing strategy / โดย ฉัตยาพร เสมอใจ

โดย ฉัตยาพร เสมอใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ฉ229ส 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ฉ229ส 2547] (2).

8. การบริหารการตลาด / มานพ ชุ่มอุ่น.

โดย มานพ ชุ่มอุ่น | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ม443ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ม443ก] (1).

9. การตลาดธุรกิจบริการ = Service marketing / วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์.

โดย วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ว847ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ว847ก] (2).

10. ซุนวูชี้ช่องรวย / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.

โดย เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ป771ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุณธรรม, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ป771ซ] (2).

11. กรณีศึกษา Best Practices : การมุ่งเน้นที่ลูกค้าและการตลาด = Customer and market focus / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส181ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ส181ก] (1).

12. จอมยุทธ์การตลาด / ผู้เขียน, หม่อมหลวงชัยวัฒน์ ชยางกูร

โดย ชัยวัฒน์ ชยางกูร, ม.ล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ช432จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดี เอ็ม จี, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ช432จ] (2).

13. มหากาพย์การตลาดสิ่งพิมพ์ไทย รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ปี พ.ศ. 2520-2548 / ผุ้เขียน, ประเชิญ กุญชร.

โดย ประเชิญ กุญชร.

เลขเรียกหนังสือ: 070.17 ป251ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : แม่ขะนิ้ง, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.17 ป251ม] (1).

14. การตลาดธุรกิจบริการ = Service marketing / วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์.

โดย วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ว847ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ว847ก] (2).

15. Marketing 101 : การบริหารการตลาดยุคใหม่ / ผู้แต่ง, ศรีสุภา สหชัยเสรี.

โดย ศรีสุภา สหชัยเสรี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ศ277ม 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : BrandAge Books, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ศ277ม 2550] (1).

16. ค้นหาทำเลรวย = Locate your retail shop : How to / ผู้เขียน, อภิชาติ สิริผาติ.

โดย อภิชาติ สิริผาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 อ252ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Busy-day, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 อ252ค] (2).

17. Magic IMC เพี้ยง!! / ผู้เขียน, Bill Calhoun ; ผู้แปล, จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา.

โดย เคลเฮาน์, บิล | จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 ค769ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิน มาร์เก็ตติ้ง, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 ค769ม] (1).

18. มิติการตลาด = marketing magnitude / กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์.

โดย กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ก277ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ก277ม] (2).

19. รบแนวราบ Lateral Branding ปฏิบัติการจากแบงก์ถึงบันเทิง / ชาลอต โทณวณิก.

โดย ชาลอต โทณวณิก.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 ช526ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : BrandAge Books, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 ช526ร] (1).

20. การตลาดภายใน = Internet marketing / นภวรรณ คณานุรักษ์.

โดย นภวรรณ คณานุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 น195ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยูเรก้า, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 น195ก] (2).