ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 254 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พลวัตเศรษฐกิจบนที่สูง : การค้ากับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ / ประสิทธิ์ ลีปรีชา

โดย ประสิทธิ์ ลีปรีชา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

เลขเรียกหนังสือ: 659.2965 ก287 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สกายบุ๊กส์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2965 ก287] (2).

3. เทคนิคการสร้างความสำเร็จในการขาย / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 ช486ท (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : จัดจำหน่ายโดย สกายบุ๊กส์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 ช486ท] (2).

4. รายงานการวิจัยเรื่อง ปัญหาในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรพัฒนาเอกชน = Problems in implementing consumer protection activities of non-government organizations / โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

เลขเรียกหนังสือ: 381.34 ส691ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 381.34 ส691ร] (1).

5. รายงานการวิจัยเรื่องตัวบ่งชี้ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าประเภทอาหาร : กรณีศึกษาของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The indicators of consumer satisfaction in buying food products : a case of consumers in Amphur Muang, Chiangmai / โดย ปราณี คูเจริญไพศาล

โดย ปราณี คูเจริญไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 381.1 ป445ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 381.1 ป445ร] (1).

6. รายงานการวิจัย(ฉบับย่อ)เรื่องคุณลักษณะความเป็นเลิศของบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย = Characteristics of exellence of advertising agencies in Thailand / โดย พรทิพย์ ดีสมโชค

โดย พรทิพย์ ดีสมโชค | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา. ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1125 พ239ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1125 พ239ร] (1).

7. รายงานการวิจัยเรื่อง การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม : ในทัศนะของนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัฑิตในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Research title environment marketing : opinions of the master of business administration (MBA) students studying in the universities in Bangkok and its environs / โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2539?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

8. ความต้องการหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = Demand in the dormitory of Payap University's students, ChiangMai / สุรินดา ลี้สมบุญ

โดย สุรินดา ลี้สมบุญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 727.38 ส859ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 727.38 ส859ค] (1). Items available for reference: [Call number: 727.38 ส859ค] (1).

9. พฤติกรรมการใช้บริการคลีนิครักษาสิว-ฝ้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = The consumer behavior of beauty clinic in Muang District, Chiang Rai / มานพ เสนากูล

โดย มานพ เสนากูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ม443พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ม443พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ม443พ] (1).

10. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวด้วยตนเอง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Foreign independent tourist's behavior towards tourist attractions of Chiangmai Municipal area / จีรนัน จีรเดชากุล

โดย จีรนัน จีรเดชากุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 จ554พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 จ554พ] (1). Items available for reference: [Call number: 338.4791 จ554พ] (1).

11. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ = The level of clients's satisfaction with the service of BankThai Public Company Limited, Chiangmai / ฉัตรแก้ว ตฤปต์สุวรรณ

โดย ฉัตรแก้ว ตฤปต์สุวรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.17 ฉ231ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.17 ฉ231ค] (1). Items available for reference: [Call number: 332.17 ฉ231ค] (1).

12. การศึกษาปัญหาทางการตลาดในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ของอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งเพื่อสุขภาพตรา NC FOOD = Marketing problems of frozen food for health of NC Food Company in Chiang Mai / กาญจนา ลออเลิศลักขณา

โดย กาญจนา ลออเลิศลักขณา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.835 ก426ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.835 ก426ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.835 ก426ก] (1).

13. รายงานผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจกับผู้บริโภคของไทย / โดย ศิริลักษณ์ โรจนอำนวย.

โดย ศิริลักษณ์ โรจนอำนวย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.054678 ศ484ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.054678 ศ484ร] (1).

14. รายงานการวิจัยเรื่อง การค้าปลีกของไทย : ผลกระทบของการแข่งขันจากผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่จากต่างประเทศ = The Retail business in Thailand : impact of the large scale multinational corporation retailers / นิพนธ์ พัวพงศกร, หัวหน้าโครงการ

โดย นิพนธ์ พัวพงศกร | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 600 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2545สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

15. พฤติกรรมการซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior of purchasing green tea in Amphur Muang, Chiangmai / จุฑารัตน์ โปร่งใจ

โดย จุฑารัตน์ โปร่งใจ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 จ631พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 จ631พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 จ631พ] (1).

16. ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อของผู้บริโภคสำหรับสินค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers' demand for hypermarket goods in Mueang District, Chiang Mai Province / ผุสดี ชูวิทย์

โดย ผุสดี ชูวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 381.1 ผ662ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 381.1 ผ662ป] (1). Items available for reference: [Call number: 381.1 ผ662ป] (1).

17. Account management / Ken Langdon

โดย Langdon, Ken.

เลขเรียกหนังสือ: 658.85 L273A (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U. K. : Capstone, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.85 L273A] (1).

18. สร้างทีมให้เวิร์ก : 24 เคล็ดลับเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างผู้ชนะ = Making teams work / ผู้แต่ง, Michael Maginn ; แปลแเละเรียบเรียง, จินตนา บุญบงการ และ ศุลีพร บุญบงการ

โดย มาจินน์, ไมเคิล | จินตนา บุญบงการ | ศุลีพร บุญบงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3128 ม415ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3128 ม415ส] (2).

19. กลยุทธ์เจาะใจลูกค้า : 24 แนวทางพิชิตปัญหาในการขายของคุณ = Why customers don't do what you want them to do / ผู้แต่ง, Ferdinand Foumies ; แปลและเรียบเรียง, ศศนันท์ วิวัฒนชาต และ พรปรียา วิวัฒนชาต

โดย โฟร์นีส์, เฟอร์ดินันด์ เอฟ | ศศนันท์ วิวัฒนชาต | พรปรียา วิวัฒนชาต.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 ฟ552ก (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.81 ฟ552ก] (2).

20. เสนอให้ชนะ : 24 เคล็ดลับที่จะช่วยให้การนำเสนอของคุณชนะใจลูกค้า = Persuasive proposals and presentations / ผู้แต่ง, Heather Piece ; ผู้แปลและเรียบเรียง, อำนาจ มังกรพันธ์, ภรชนัน อัศวกิตติมากุล

โดย เพียร์ซ, ฮีทเตอร์ | อำนาจ มังกรพันธุ์ | ภรชนัน อัศวกิตติมากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.452 พ949ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมครอ-ฮิล, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.452 พ949ส] (1). Items available for reference: [Call number: 658.452 พ949ส] (1).